Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Climate Action

Регистър на ЕС

Регистърът на ЕС служи за гарантиране на точното отчитане на всички квоти, издадени в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС). В регистъра се записва собствеността върху квотите, държани в електронни сметки, точно както банките водят записи за всички свои клиенти и техните пари.

На 14 юли 2021 г. Европейската комисия прие редица законодателни предложения, в които определя по какъв начин възнамерява да постигне неутралност по отношение на климата в ЕС до 2050 г., включително междинната цел от най-малко 55 % нетно намаление на емисиите на парникови газове до 2030 г. С пакета се предлага да бъдат преразгледани няколко законодателни акта на ЕС в областта на климата, включително СТЕ на ЕС, Регламента за разпределяне на усилията, законодателството в областта на транспорта и земеползването, като се определят конкретните начини, по които Комисията възнамерява да постигне целите на ЕС в областта на климата в рамките на Европейския зелен пакт.

Единен регистър на ЕС

През 2012 г. операциите по СТЕ на ЕС бяха централизирани в единен регистър на ЕС, управляван от Европейската комисия. Регистърът на ЕС обхваща всички държави, участващи в СТЕ на ЕС.

Регистърът е онлайн база данни, която съдържа партиди за стационарни инсталации (прехвърлени от националните регистри, използвани преди 2012 г.) и за оператори на въздухоплавателни средства (включени в СТЕ на ЕС от януари 2012 г.).

В регистъра се вписват:

  • Национални мерки за прилагане (списък на инсталациите, обхванати от Директивата за СТЕ във всяка страна от ЕС, и всяко безплатно разпределение на квоти за всяка от тези инсталации в периода 2013—2020 г.)
  • Партиди на дружества или физически лица, притежаващи такива квоти
  • Прехвърляния на квоти („трансакции“), извършени от титуляри на партиди
  • Проверени годишни емисии на CO2 от инсталации и оператори на въздухоплавателни средства
  • Годишно съгласуване на квоти и проверени емисии, като всяко дружество трябва да е върнало достатъчно квоти, за да покрие всички свои проверени емисии.

Откриване на партиди в Регистъра на ЕС

За да участват в СТЕ на ЕС, дружествата или физическите лица трябва да открият партида в Регистъра на ЕС.

За да открият партида, те трябва да изпратят искане до националния администратор, който събира и проверява цялата подкрепяща документация.

Дневник на ЕС за трансакциите

Дневникът на ЕС за трансакциите (EUTL) автоматично проверява, записва и разрешава всички трансакции между партиди в Регистъра на ЕС. По този начин се гарантира, че всички прехвърляния са в съответствие с правилата на СТЕ на ЕС.

Дневникът е приемник на Независимия регистър на операциите на Общността (CITL), който имаше подобна роля преди въвеждането на Регистъра на ЕС.

Documentation

Phase IV (2021-2030)

Registry Regulation

Miscellaneous

Reports

Phase III (2013-2020)

Registry Regulation

Fees charged by Member States for the accounts in the Union registry

Miscellaneous

Reports

Phase II (2008-2012)

National Allocation Plan Tables

Reports

SEF Reports

Miscellaneous

Phase I (2005-2007)

National Allocation Plan Tables

Reports

Miscellaneous

Faq

Questions & answers on implementation of new rules due to Delegated Regulation (EU) 2019/1122

Kyoto Protocol registries

ETS accounts

International credits

Accounts

Account representatives

Transfers

Data protection

Questions & answers on technical requirements to use the Union Registry

Questions & answers on implementation of new registry rules regarding units from Joint Implementation (02/2013)

See the FAQ on International Carbon Market

General Questions and Answers on Registries (05/2013)

Questions and Answers on the use of the Union registry for airlines (05/2013)

Questions and Answers on banking of emission allowances and exchange of international credits (05/2013)

Questions and Answers on the activation of the trusted account list and trading accounts (31/08/2012)

Links

European Union Transaction Log

Union Registry

at.png
Austria
gr.png
Greece
gb-nir.png
Northern Ireland
be.png
Belgium
hu.png
Hungary
no.png
Norway
bg.png
Bulgaria
is.png
Iceland
pl.png
Poland
hr.png
Croatia
ie.png
Ireland
pt.png
Portugal
cy.png
Cyprus
it.png
Italy
ro.png
Romania
cz.png
Czechia
lv.png
Latvia
sk.png
Slovakia
dk.png
Denmark
li.png
Liechtenstein
si.png
Slovenia
ee.png
Estonia
lt.png
Lithuania
es.png
Spain
fi.png
Finland
lu.png
Luxembourg
se.png
Sweden
fr.png
France
mt.png
Malta
de.png
Germany
nl.png
The Netherlands

Contact points

         
at.png
registerstelle@
umweltbundesamt.at
+43 1 31304-4114www.emissionshandelsregister.at
be.png
helpdesk@climateregistry.be+32 2 524 95 44www.climateregistry.be
bg.png
registry@eea.government.bg+35929559038,
+35929406416
eea.government.bg
hr.png
ghgregistry.admin@haop.hr+385 1 5581 660www.haop.hr
cy.png
tmesimeris
@environment.moa.gov.cy
+357 22408948,
+357 22408900
www.moa.gov.cy/environment
cz.png
povolenky@ote-cr.cz+420 234 686 100www.povolenky.cz
dk.png
Co2register@erst.dk+45 3529 1000www.erst.dk
ee.png
khgregister@keskkonnaamet.ee+372 56 944 935www.keskkonnaamet.ee
fi.png
rekisteri@energiavirasto.fi+358 29 5050 100www.energiavirasto.fi
fr.png
registrefrancais-ges@
caissedesdepots.fr
+33 1 585 08 700www.seringas.caissedesdepots.fr
de.png
emissionstrading@dehst.de+49 (0)30 8903 5050www.dehst.de
gr.png
ghgregistry@prv.ypeka.gr+30 2106438727www.ypeka.gr
hu.png
euetshatosag@oktvf.gov.hu, orszagos@zoldhatosag.hu+36 1 2249 100www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
is.png
Ets-registry@ust.is+354 591 2000www.ust.is
ie.png
ETRAdmin@epa.ie+353 53 9160600www.epa.ie
it.png
info.registro-et@isprambiente.it+39 06 5007 1www.isprambiente.gov.it
lv.png
lvetr.helpdesk@lvgmc.lv+371 67032015www.meteo.lv
li.png
registry@llv.li+42 3 236 75 96www.aus.llv.li
lt.png
sdregistras@laaif.lt+370 5 216 9799www.laaif.lt
lu.png
regadmin@aev.etat.lu+352 40 56 56 525www.emwelt.lu
mt.png
emissions_trading_scheme@
mra.org.mt
+356 229 55 000www.mra.org.mt
nl.png
info@emissieautoriteit.nl+31 70 456 80 50www.emissieautoriteit.nl
gb-nir.png
etregistryhelp@environment-agency.gov.ukwww.daera-ni.gov.uk
no.png
kvoteregister@miljodir.no+47 95 20 46 67www.Kvoteregister.no
pl.png
rejestr@kobize.pl+48 22 833 24 84www.kobize.pl
pt.png
rple.suporte@apambiente.pt+351 912 800 383www.apambiente.pt
ro.png
romanian.registry@mmediu.ro+4 021 408 95 50rnges.anpm.ro
sk.png
emisie@icz.sk+421 32 6563 730emisie.icz.sk
si.png
registerCO2.arso@gov.si+386 1 478 4087,
+386 1 478 4455
www.arso.gov.si
es.png
correo.titulares@renade.es+34 902 333 409www.renade.es
se.png
utslappshandel@
energimyndigheten.se
+46 16 544 23 00www.swedishenergyagency.se,
www.energimyndigheten.se