Pereiti prie pagrindinio turinio
Climate Action

Sąjungos registras

Sąjungos registro paskirtis – užtikrinti tikslią visų pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) išduotų apyvartinių taršos leidimų (ATL) apskaitą. Registre saugoma informacija apie elektroninėse sąskaitose laikomų ATL savininkus lygiai taip pat, kaip banke saugoma informacija apie visus jo klientus ir jų pinigus.

2021 m. liepos 14 d. Europos Komisija priėmė kelis susijusius pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriuose išdėstyta, kaip ji ketina pasiekti ES poveikio klimatui neutralumą iki 2050 m., įskaitant tarpinį tikslą iki 2030 m. grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc. Tame dokumentų rinkinyje siūloma peržiūrėti keletą ES klimato srities teisės aktų, įskaitant ES ATLPS, Pastangų pasidalijimo reglamentą, transporto ir žemės naudojimo teisės aktus, nustatant realius būdus, kaip Komisija ketina pasiekti ES klimato tikslus pagal Europos žaliąjį kursą.

Bendras ES registras

2012 m. ES ATLPS operacijos buvo centralizuotos viename ES registre, kurį valdo Europos Komisija. Sąjungos registras apima visas ES ATLPS dalyvaujančias šalis.

Sąjungos registras yra internetinė duomenų bazė, kurioje laikomos stacionarių įrenginių sąskaitos (perkeltos iš nacionalinių registrų, naudotų iki 2012 m.) ir orlaivių naudotojų sąskaitos (įtrauktos į ES ATLPS nuo 2012 m. sausio mėn.).

Registre registruojama:

  • nacionalinės įgyvendinimo priemonės (įrenginių, kuriems taikoma ATLPS direktyva, kiekvienoje ES šalyje sąrašas ir visi kiekvienam iš šių įrenginių 2013–2020 m. laikotarpiu paskirstyti nemokami ATL);
  • bendrovių arba fizinių asmenų, turinčių tokių ATL, sąskaitos;
  • ATL pervedimai (sandoriai), kuriuos atlieka sąskaitų turėtojai;
  • metinis patikrintas įrenginių ir orlaivių naudotojų išmestas CO2 kiekis;
  • metinis ATL ir patikrinto išmetamųjų teršalų kiekio duomenų derinimas – kiekviena bendrovė turi būti atsisakiusi pakankamai ATL, kad padengtų visą patikrintą savo išmetamųjų teršalų kiekį.

Sąskaitų atidarymas Sąjungos registre

Tam, kad galėtų dalyvauti ES ATLPS, bendrovės arba fiziniai asmenys turi atidaryti sąskaitą Sąjungos registre.

Kad atsidarytų sąskaitą, jie turi nusiųsti prašymą nacionaliniam administratoriui, kuris renka ir tikrina visus patvirtinamuosius dokumentus.

Europos Sąjungos sandorių žurnalas

Europos Sąjungos sandorių žurnale (ESSŽ) automatiškai tikrinami, registruojami ir sankcionuojami visi sandoriai tarp sąskaitų Sąjungos registre. Taip užtikrinama, kad visi pervedimai atitiktų ES ATLPS taisykles.

ESSŽ pakeistas Bendrijos nepriklausomas sandorių žurnalas, kuris atliko panašų vaidmenį prieš pradedant naudoti Sąjungos registrą.

Mokesčiai

Daugiau informacijos galima rasti spustelėjus ženklą „+“.

Dokumentavimas

Daugiau informacijos galima rasti spustelėjus ženklą „+“.

DUK

Klausimai apie naujų Deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/1122 įdiegtų taisyklių įgyvendinimą ir atsakymai į juos

Kioto protokolo registrai

ATLPS sąskaitos

Tarptautiniai kreditai

Sąskaitos

Sąskaitos atstovai

Perkeliamos sumos

Duomenų apsauga

Klausimai ir atsakymai apie techninius naudojimosi Sąjungos registru reikalavimus

Klausimai ir atsakymai apie naujų registro taisyklių, susijusių su vienetais iš bendro įgyvendinimo mechanizmo, įgyvendinimą (2013-02)

Žr. DUK apie tarptautinę anglies dioksido rinką

Bendrieji klausimai ir atsakymai apie registrus (2013-5)

Klausimai ir atsakymai apie Sąjungos registro naudojimą oro transporto bendrovėms (2013-05)

Klausimai ir atsakymai apie ATL perkėlimą ir tarptautinių kreditų keitimą (2013-05)

Klausimai ir atsakymai apie patikimų sąskaitų sąrašo ir prekybos sąskaitų aktyvinimą (2012-08-31)

Nuorodos

Daugiau informacijos galima rasti spustelėjus ženklą „+“.