Gå direkt till innehållet
Climate Action

Unionsregistret ska se till att alla utsläppsrätter som utfärdas inom EU:s utsläppshandelssystem redovisas korrekt. Av registret framgår vem som innehar de utsläppsrätter som finns på de elektroniska kontona, precis som en bank för register över sina kunder och deras pengar.

Den 14 juli 2021 lade EU-kommissionen fram flera lagförslag om hur EU ska bli klimatneutralt senast 2050 och nå delmålet att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030. Förslagen omfattar bland annat EU:s utsläppshandelssystem, förordningen om ansvarsfördelning och lagstiftningen om transporter och markanvändning, och beskriver konkret hur kommissionen tänker nå EU:s klimatmål inom ramen för den gröna given.

Ett enda EU-register

Transaktionerna inom EU-systemet centraliserades 2012 i ett enda unionsregister som drivs av EU-kommissionen. Registret omfattar alla länder som deltar i EU:s utsläppshandelssystem.

Registret är en databas som innehåller alla konton för stationära anläggningar (som flyttats över från de nationella register som användes före 2012) och för luftfartsoperatörer (som ingår i systemet sedan januari 2012).

I registret registreras

  • nationella genomförandeåtgärder (en lista med anläggningar som omfattas av direktivet om EU:s utsläppshandelssystem i varje EU-land och eventuella gratis tilldelningar av utsläppsrätter mellan 2013 och 2020)
  • konton för företag och enskilda personer som innehar sådana utsläppsrätter
  • överföringar av utsläppsrätter (”transaktioner”) som kontoinnehavarna gör
  • årliga verifierade koldioxidutsläpp från anläggningar och luftfartsoperatörer
  • den årliga avstämningen av utsläppsrätter och verifierade utsläpp, där varje företag måste överlämna en tillräcklig mängd utsläppsrätter för att täcka alla sina verifierade utsläpp.

Öppna konto i unionsregistret

För att få delta i EU:s utsläppshandelssystem måste företag och enskilda personer öppna ett konto i unionsregistret.

Då ska de skicka en ansökan till sin nationella administratör, som tar emot och kontrollerar alla styrkande handlingar.

EU:s transaktionsförteckning

I EU:s transaktionsförteckning kontrolleras, registreras och godkänns automatiskt alla transaktioner mellan kontona i unionsregistret. Det är en garanti för att överföringar görs i enlighet med EU:s regler för utsläppshandeln.

Transaktionsförteckningen är efterföljaren till gemenskapens oberoende transaktionsförteckning, som hade en liknande roll innan unionsregistret infördes.

Avgifter

Klicka på plustecknen för mer information.

Dokumentation

Klicka på plustecknen för mer information.

Vanliga frågor

Frågor och svar om tillämpningen av de nya reglerna till följd av den delegerade förordningen (EU) 2019/1122

Kyotoprotokollregister

Konton i utsläppshandelssystemet

Internationella reduktionsenheter

Konton

Kontoombud

Överföringar

Dataskydd

Frågor och svar om tekniska krav för användning av unionsregistret

Frågor och svar om tillämpningen av nya registerregler för enheter från gemensamt genomförande (februari 2013)

Se vanliga frågor om den internationella koldioxidmarknaden.

Allmänna frågor och svar om register (maj 2013)

Frågor och svar om flygbolags användning av unionsregistret (maj 2013)

Frågor och svar om sparande av utsläppsrätter och inväxling av internationella reduktionsenheter (maj 2013)

Frågor och svar om aktivering av listan över betrodda konton och handelskonton (31.8.2012)

Länkar

Klicka på plustecknen för mer information.