Skip to main content
Climate Action

Savienības reģistrs

Savienības reģistrs garantē visu ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS) piešķirto kvotu precīzu uzskaiti. Tajā tiek reģistrēta informācija par elektroniskajos kontos turēto kvotu īpašumtiesībām – tāpat kā bankas reģistrē datus par saviem klientiem un viņu naudu.

2021. gada 14. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma virkni tiesību aktu priekšlikumu, kuros izklāstīts, kā tā gatavojas panākt klimatneitralitāti ES līdz 2050. gadam, tai skaitā sasniegt starpposma mērķi – vismaz 55 % siltumnīcefekta gāzu neto emisiju samazinājumu līdz 2030. gadam. Priekšlikumu paketē ierosināts pārskatīt vairākus klimata jomā pieņemtus ES tiesību aktus, tai skaitā ES ETS, Kopīgo centienu regulu un tiesību aktus transporta un zemes izmantošanas jomā, tādējādi sniedzot reālu ieskatu tajā, kā Komisija plāno sasniegt klimata mērķrādītājus saskaņā ar Eiropas zaļo kursu.

Vienots ES reģistrs

2012. gadā ES ETS darbības tika centralizētas vienotā ES reģistrā, ko pārvalda Eiropas Komisija. Šis reģistrs aptver visas valstis, kas piedalās ES ETS.

Savienības reģistrs ir tiešsaistes datubāze, kurā atrodas stacionāro iekārtu konti (kas pārcelti no valstu reģistriem, kuri tika izmantoti līdz 2012. gadam) un gaisakuģu operatoru konti (iekļauti ES ETS kopš 2012. gada janvāra).

Reģistrā tiek reģistrēti:

  • valstu īstenošanas pasākumi (saraksts, kurā norādītas ETS direktīvā minētās iekārtas katrā valstī un kvotu bezmaksas piešķīrumi katrai no šīm iekārtām laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam),
  • šo kvotu turētāju (uzņēmumu vai privātpersonu) konti,
  • kontu turētāju veiktie kvotu pārskaitījumi (“darījumi”),
  • ikgadējie verificēto CO2 emisiju dati par iekārtām un gaisakuģu operatoriem,
  • ikgadējā kvotu un verificēto emisiju saskaņošana, kas paredz, ka katram uzņēmumam ir jānodod pietiekami daudz kvotu, lai segtu visas tā verificētās emisijas.

Kontu atvēršana Savienības reģistrā

Lai piedalītos ES ETS, uzņēmumiem vai privātpersonām ir jāatver konts Savienības reģistrā.

Kontu var atvērt, nosūtot pieprasījumu valsts administratoram, kurš apkopo un pārbauda visus apliecinošos dokumentus.

Eiropas Savienības darījumu žurnāls

Eiropas Savienības darījumu žurnāls (EUTL) automātiski pārbauda, reģistrē un atļauj visus darījumus starp Savienības reģistrā izveidotajiem kontiem. Šis process garantē, ka visi pārskaitījumi atbilst ES ETS noteikumiem.

Pirms EUTL izveides šīs funkcijas pildīja tā priekštecis – Kopienas neatkarīgo darījumu žurnāls (CITL).

Maksa

Noklikšķiniet uz + zīmes, lai uzzinātu vairāk.

Dokumentācija

Noklikšķiniet uz + zīmes, lai uzzinātu vairāk.

Bieži uzdoti jautājumi

Jautājumi un atbildes par to jauno noteikumu īstenošanu, kas ieviesti ar Deleģēto Regulu (ES) 2019/1122

Kioto protokola reģistri

ETS konti

Starptautiskie kredīti

Konti

Konta pārstāvji

Pārskaitījumi

Datu aizsardzība

Jautājumi un atbildes par Savienības reģistra lietošanai izvirzītajām tehniskajām prasībām

Jautājumi un atbildes par jauno reģistra noteikumu īstenošanu attiecībā uz vienībām no kopīgas īstenošanas (2013. g. februāris)

Skatiet bieži uzdotos jautājumus par starptautisko oglekļa tirgu

Vispārīgi jautājumi un atbildes par reģistriem (2013. g. maijs)

Jautājumi un atbildes par Savienības reģistra izmantošanu aviosabiedrībām (2013. g. maijs)

Jautājumi un atbildes par emisijas kvotu krāšanu un starptautisko kredītu apmaiņu (2013. g. maijs)

Jautājumi un atbildes par uzticamo kontu saraksta aktivizēšanu un tirdzniecības kontiem (31.08.2012.)

Saites

Noklikšķiniet uz + zīmes, lai uzzinātu vairāk.