Направо към основното съдържание
Climate Action

Причини за изменението на климата

Изгарянето на изкопаеми горива, изсичането на горите и отглеждането на добитък оказват все по-голямо влияние върху климата и температурата на Земята.

Това добавя огромни количества парникови газове към тези, които се отделят по естествен път в атмосферата, засилвайки парниковия ефект и глобалното затопляне.

Глобално затопляне

Годините от 2011 до 2020 г. са най-топлото регистрирано в историята десетилетие, като средната температура в световен мащаб достига 1,1°C над равнищата от прединдустриалния период през 2019 г. Причиненото от хората глобално затопляне в момента се увеличава с 0,2 °C на десетилетие.

Повишение на температурата с 2 °C в сравнение с температурата през периода преди индустриализацията би довело до сериозни отрицателни въздействия върху природната среда и човешкото здраве и благосъстояние, включително много по-висок риск от възникване на опасни и потенциално катастрофални промени в околната среда.

Поради тази причина международната общност призна необходимостта да се задържи повишаването на температурите под 2 °C и да се полагат усилия за ограничаването му до 1,5 °C.

Парникови газове

Основният фактор за изменението на климата е парниковият ефект. Някои газове в земната атмосфера действат до известна степен като стъкло в парник, улавяйки слънчевата топлина и спирайки връщането ѝ обратно в космоса, което причинява глобалното затопляне.

Много от тези парникови газове съществуват по естествен начин, но човешките дейности водят до повишаване на концентрацията на някои от тях в атмосферата, и по-специално:

  • въглероден диоксид (CO 2 )
  • метан
  • диазотен оксид
  • флуорсъдържащи газове

CO2, произвеждан от човешките дейности, е най-важният фактор, допринасящ за глобалното затопляне. До 2020 г. неговата концентрация в атмосферата е нараснала до 48 % над прединдустриалното равнище (преди 1750 г.).

Други парникови газове се отделят от човешката дейност в по-малки количества. Метанът е по-силен парников газ от CO2, но има по-кратък живот в атмосферата. Диазотният оксид, подобно на CO2, е дълготраен парников газ, който се натрупва в атмосферата в продължение на десетилетия и векове. Замърсители, които са различни от парникови газове, включително аерозоли като саждите, имат различни затоплящи и охлаждащи въздействия и са свързани и с други проблеми, като например лошото качество на въздуха.

Счита се, че естествените причини, като например промените в слънчевото лъчение или вулканичната дейност, са допринесли с по-малко от плюс или минус 0,1 °C за общото затопляне между 1890 г. и 2010 г.

Причини за повишаването на емисиите

  • Изгарянето на въглища, петрол и газ води до отделяне на въглероден диоксид и двуазотен оксид.
  • Изсичане на горите (обезлесяване). Дърветата помагат за регулиране на климата, като поглъщат CO2 от атмосферата. Когато бъдат отсечени, ползотворният ефект се губи и складираният в тях въглерод се изпуска в атмосферата, засилвайки парниковия ефект.
  • Увеличаване на отглеждането на добитък. Кравите и овцете произвеждат големи количества метан в процеса на храносмилане.
  • Съдържащите азот торове произвеждат емисии на двуазотен оксид.
  • Флуорсъдържащи газове се изпускат от оборудването и продуктите, които използват тези газове. Флуорсъдържащите газове имат много силен затоплящ ефект — до 23 000 пъти по-силен от този на CO2.

Борба с изменението на климата

Тъй като всеки тон CO2, изпуснат в атмосферата, допринася за глобалното затопляне, намаляването на всички емисии спомага за забавянето на този процес. За да спрем глобалното затопляне изцяло, трябва да постигнем нулеви нетни емисии на CO2. Освен това намаляването на емисиите на други парникови газове, като например метана, също може да окаже силно въздействие върху забавянето на глобалното затопляне, особено в краткосрочен план.

Последиците от изменението на климата са изключително сериозни и засягат много аспекти на живота ни. Борбата с изменението на климата и приспособяването към затоплящия се свят са основни приоритети на ЕС. Ние се нуждаем от незабавни действия в областта на климата. Научете какво прави ЕС за борба с кризата в областта на климата.