Direct la conținutul principal
Climate Action

Finanțarea eforturilor de combatere a schimbărilor climatice la nivel internațional

Cum sprijină UE acțiunile de combatere a schimbărilor climatice în economiile în curs de dezvoltare din întreaga lume.

Criza climatică este un fenomen mondial. Nu este suficient să reducem emisiile doar în UE, trebuie să le reducem peste tot în lume. În acest sens, este o adevărată mândrie pentru UE să colaboreze cu economiile în curs de dezvoltare și să le ofere sprijinul de care au nevoie pentru a atenua schimbările climatice și pentru a se adapta la acestea.

UE, statele sale membre și Banca Europeană de Investiții reprezintă împreună cel mai mare contribuitor la finanțarea publică a acțiunilor climatice în sprijinul economiilor în curs de dezvoltare, furnizând în 2021 suma de 23,04 miliarde EUR.

Ele sunt, de asemenea, cel mai mare furnizor de asistență oficială pentru dezvoltare din lume (în total 67 de miliarde EUR în 2020), acțiunile de combatere a schimbărilor climatice fiind tot mai mult considerate o parte integrantă a asistenței acordate.

Alinierea fluxurilor financiare la obiectivele climatice

În temeiul Acordului de la Paris, mai multe țări din întreaga lume s-au angajat să asigure compatibilitatea fluxurilor financiare cu dezvoltare cu emisii scăzute și rezilientă la schimbările climatice, pentru a contribui la atingerea obiectivelor noastre climatice pe termen lung.

În acest context, UE a lansat un plan de acțiune ambițios privind finanțarea creșterii durabile, precum și o strategie pentru finanțarea tranziției către o economie durabilă. De asemenea, UE ajută economiile în curs de dezvoltare să își îmbunătățească condițiile de mobilizare a finanțării cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

În octombrie 2019, UE, împreună cu Argentina, Canada, Chile, China, India, Kenya și Maroc (alte țări li s-au alăturat între timp), a lansat Platforma internațională pentru finanțarea durabilă. Platforma urmărește să intensifice mobilizarea capitalului privat pentru investiții durabile din punctul de vedere al mediului.

Contribuția Comisiei Europene

În 2021, Comisia Europeană a alocat economiilor în curs de dezvoltare suma de 2,5 miliarde EUR, din care o parte semnificativă (aproape 40 %) a fost destinată finanțării activităților de adaptare la schimbările climatice.

În plus, în timp ce 20 % din totalul bugetului UE pentru perioada 2014-2020 a fost cheltuit pentru proiecte legate de climă, acest obiectiv a fost majorat la 30 % pentru perioada 2021-2027 și la 35 % pentru Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI).

În același timp, Banca Europeană de Investiții a acordat țărilor în curs de dezvoltare 3 miliarde EUR pentru finanțarea combaterii schimbărilor climatice în 2021. Aceasta finanțează, de exemplu, proiecte în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile în Africa și în alte regiuni și combină adesea fonduri cu cele ale Comisiei și ale agențiilor naționale din țările UE.

O inițiativă emblematică a UE – Alianța mondială împotriva schimbărilor climatice plus

Alianța mondială împotriva schimbărilor climatice plus (AMSC+) a fost principalul instrument al UE pentru sprijinirea dialogului politic și a acțiunilor specifice și țintite de combatere a schimbărilor climatice în economiile în curs de dezvoltare. Această inițiativă s-a derulat în perioada 2014-2020, iar proiectele sunt în curs de finalizare.

Valoarea subvențiilor alocate acestei inițiative a crescut de la 317,5 milioane EUR în prima fază (2007-2014) la 420 milioane EUR în a doua etapă (2014-2020).

AMSC+ a pus un accent puternic pe țările cel mai puțin dezvoltate și pe statele insulare mici în curs de dezvoltare (SIDS), deoarece acestea sunt cele mai vulnerabile la schimbările climatice.

Obiectivul general a fost promovarea dialogului politic și a cooperării între UE și economiile în curs de dezvoltare în domeniul combaterii schimbărilor climatice.

Domenii prioritare:

  • integrarea schimbărilor climatice în mai multe aspecte ale strategiilor naționale de dezvoltare
  • creșterea rezilienței la efectele schimbărilor climatice
  • sprijinirea țărilor în elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor de adaptare și atenuare
  • sprijinirea acestora în pregătirea și finanțarea proiectelor de dezvoltare legate de climă finanțabile (adică rentabile).

Fondul european pentru dezvoltare durabilă Plus (FEDD+)

Fondul european pentru dezvoltare durabilă Plus (FEDD+) face parte din cadrul de investiții al UE pentru țările din afara UE. El asigură acoperirea la nivel mondial pentru o serie de operațiuni financiare. Este inclus în programul bugetar pe termen lung al UE pentru acțiune externă: Europa globală – IVCDCI.

Este vorba de un instrument cuprinzător care include diverse mijloace de sprijinire a dezvoltării țărilor partenere, cum ar fi:

  • garanții
  • granturi acordate sub formă de „finanțare mixtă” (o combinație de granturi UE și împrumuturi bancare comerciale)
  • asistență tehnică menită să ajute țările partenere să amelioreze calitatea proiectelor și să pună în aplicare reforme

FEDD+ va colecta resurse financiare din sectorul privat pentru a sprijini o dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii. Fondul va sprijini investițiile în țările partenere pentru a promova crearea de locuri de muncă decente, a consolida infrastructura publică și privată, a promova sursele regenerabile de energie și agricultura durabilă și a sprijini economia digitală.

Cadrul de investiții include, de asemenea, garanția pentru acțiunea externă, care majorează finanțarea UE pentru dezvoltarea durabilă la 53 miliarde EUR.

Garanția pentru acțiunea externă are o capacitate de 39,8 miliarde EUR pentru a garanta operațiunile FEDD+. Împreună cu sectorul privat și datorită efectului de levier, ea ar putea mobiliza investiții în valoare de 200 miliarde EUR în perioada 2021-2027.

Obiectivul de 100 de miliarde USD

UE își menține angajamentul de a contribui la obiectivul economiilor dezvoltate de a mobiliza în comun, din diferite surse, 100 de miliarde USD pe an până în 2025 pentru a sprijini economiile în curs de dezvoltare.

Finanțarea provine dintr-o multitudine de surse – publice și private, bilaterale și multilaterale, precum și din surse alternative de finanțare – în contextul unor acțiuni semnificative de atenuare și al unei puneri în aplicare transparente a acordului de către economiile în curs de dezvoltare.

UE îi invită pe contribuitorii existenți și potențiali să finanțeze, de asemenea, acțiuni de combatere a schimbărilor climatice în economiile în curs de dezvoltare, în funcție de capacitățile și responsabilitățile lor respective.

În septembrie 2022, OCDE a publicat un raport privind finanțarea acordată de economiile dezvoltate pentru combaterea schimbărilor climatice în economiile în curs de dezvoltare. Acesta arată că economiile dezvoltate înregistrează progrese în ceea ce privește finanțarea combaterii schimbărilor climatice și indică faptul că tendința ascendentă va continua. Finanțarea combaterii schimbărilor climatice pentru economiile în curs de dezvoltare a ajuns la 83,3 miliarde USD în 2020, în creștere de la 58,6 miliarde USD în 2016.

Capitalizarea Fondului verde pentru climă

Fondul verde pentru climă a fost creat în 2010 pentru a ajuta economiile în curs de dezvoltare să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să se adapteze la schimbările climatice.

Începând din 2014, aceasta a adunat angajamente în valoare de 10,3 miliarde USD. Țările UE s-au angajat să plătească aproape jumătate din aceste angajamente: 4,7 miliarde USD.

În octombrie 2019, în cadrul primei realimentări a Fondului verde pentru climă, 27 de țări (dintre care majoritatea sunt țări ale UE) s-au angajat să realimenteze fondul cu o sumă suplimentară de 9,78 miliarde USD în cursul următorilor 4 ani. Până la 31 mai 2022, țările UE au plătit 5,5 miliarde USD din fondurile promise.

Unele țări și regiuni din UE contribuie, de asemenea, cu aproximativ 95 % din angajamentele voluntare anuale pentru a asigura funcționarea Fondului de adaptare, care ajută țările în curs de dezvoltare să se adapteze la schimbările climatice. În cadrul COP26 care a avut loc în 2021, Comisia Europeană s-a angajat să sprijine Fondul de adaptare cu 100 de milioane EUR.

Mobilizarea investițiilor favorabile climei

Țările trebuie să atragă finanțare publică și privată suplimentară pentru a trece la o economie favorabilă climei și pentru a stimula creșterea economică durabilă.

Finanțarea internațională a combaterii schimbărilor climatice ar trebui să servească drept pârghie pentru a încuraja investițiile reziliente la schimbările climatice și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, completând resursele interne ale economiilor în curs de dezvoltare.

UE urmărește două obiective:

  • acordarea de finanțare sub formă de granturi direct țărilor celor mai sărace și mai vulnerabile
  • utilizarea granturilor pentru a mobiliza investiții private prin combinarea granturilor cu împrumuturi și capitaluri proprii din surse publice și private, inclusiv de la bănci de dezvoltare bilaterale și multilaterale

De exemplu, UE și statele sale membre au instituit o serie de mecanisme de finanțare mixtă care combină granturi cu împrumuturi și acoperă diferite regiuni.

Documente

Pentru mai multe informații, faceți clic pe +.