Przejdź do treści głównej
Climate Action

Finansowanie działań związanych z klimatem na całym świecie

W jaki sposób UE wspiera działania w dziedzinie klimatu w gospodarkach rozwijających się na całym świecie?

Kryzys klimatyczny to zjawisko występujące na całym świecie. Musimy zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych na całym świecie – redukcja w samej tylko UE nie wystarczy. UE jest dumna ze wspierania gospodarek rozwijających się w łagodzeniu skutków zmiany klimatu i przystosowywania się do niej.

UE, jej państwa członkowskie i Europejski Bank Inwestycyjny wspólnie wnoszą największy wkład w publiczne finansowanie działań związanych z klimatem w gospodarkach rozwijających się – w 2021 r. przeznaczyły na ten cel 23,04 mld euro.

Są one również największymi na świecie darczyńcami oficjalnej pomocy rozwojowej (łącznie 67 mld euro w 2020 r.), przy czym działania w dziedzinie klimatu są w coraz większym stopniu zintegrowane z tą pomocą.

Powiązanie przepływów finansowych z celami klimatycznymi

W ramach porozumienia paryskiego wiele państw na całym świecie zobowiązało się do powiązania przepływów finansowych z niskoemisyjnym i odpornym na zmianę klimatu kierunkiem rozwoju, co pomoże w osiągnięciu naszych długoterminowych celów klimatycznych.

W tym kontekście UE zainicjowała ambitny Plan działania w zakresie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, a także strategię finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej. UE pomaga również gospodarkom rozwijającym się w doskonaleniu ich zdolności pozyskiwania środków finansowych na rzecz niskoemisyjności.

W październiku 2019 r. UE, wraz z Argentyną, Kanadą, Chile, Chinami, Indiami, Kenią i Marokiem (od tamtej pory przyłączyły się do nich inne kraje), uruchomiła międzynarodową platformę ds. zrównoważonego finansowania. Ma ona na celu zwiększenie mobilizacji kapitału prywatnego na rzecz zrównoważonych środowiskowo inwestycji.

Wkład Komisji Europejskiej

W 2021 r. Komisja Europejska przeznaczyła 2,5 mld euro na potrzeby gospodarek rozwijających się, z czego znaczna część (niemal 40 proc.) jest zarezerwowana na działania w celu przystosowania się do zmiany klimatu.

Ponadto 20 proc. całego budżetu UE na lata 2014–2020 przeznaczono na działania związane z klimatem. Na lata 2021–2027 cel ten zwiększono do 30 proc. ze środków całego budżetu i 35 proc. ze środków Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy”.

Co więcej, Europejski Bank Inwestycyjny przekazał w 2021 r. gospodarkom rozwijającym się 2,56 mld euro na finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu. Środki te są przeznaczane na przykład na projekty w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych w Afryce i w innych regionach, a fundusze często łączone są z dofinansowaniem ze strony Komisji i agencji krajowych państw członkowskich UE.

Inicjatywa przewodnia UE – światowy sojusz na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu +

UE wspierała dialog polityczny i konkretne ukierunkowane działania na rzecz klimatu w gospodarkach rozwijających się głównie za pośrednictwem światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu + (GCCA+). Inicjatywa ta działała w latach 2014–2020 – jej projekty są obecnie finalizowane.

Dotacje na tę inicjatywę wzrosły z 317,5 mln euro w pierwszej fazie (2007–2014) do 420 mln euro w drugiej fazie (2014–2020).

GCCA+ kładł duży nacisk na kraje najsłabiej rozwinięte i na małe rozwijające się państwa wyspiarskie, ponieważ są one najbardziej narażone na skutki zmiany klimatu.

Ogólnym celem było wspieranie dialogu politycznego i współpracy w dziedzinie zmiany klimatu między UE a gospodarkami rozwijającymi się.

Obszary priorytetowe:

  • włączanie kwestii zmian klimatu do krajowych strategii rozwoju
  • zwiększanie odporności na zmianę klimatu
  • wspieranie państw w formułowaniu i wdrażaniu strategii w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia
  • wspieranie ich w opracowywaniu i finansowaniu opłacalnych projektów rozwojowych związanych z klimatem.

Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus (EFZR+)

Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus (EFSD+) jest częścią unijnych ram inwestycyjnych dla państw spoza UE. Zapewnia on finansowanie na całym świecie szeregu operacji finansowych. Fundusz ten został uwzględniony w długoterminowym unijnym programie finansowania działań zewnętrznych – ISWMR – „Globalny wymiar Europy”.

Jest to kompleksowy instrument oferujący różne środki wsparcia rozwoju krajów partnerskich, takie jak:

  • gwarancje
  • dotacje udzielane ze środków uzyskanych w wyniku łączenia dotacji UE i pożyczek z banków komercyjnych
  • pomoc techniczna dla krajów partnerskich w doskonaleniu ich projektów i wprowadzaniu reform.

EFZR+ będzie pozyskiwał zasoby finansowe na zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój z sektora prywatnego. Nowy instrument będzie wspierał inwestycje w krajach partnerskich w celu promowania tworzenia godnych miejsc pracy, wzmocnienia infrastruktury publicznej i prywatnej, promowania odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rolnictwa oraz rozwoju gospodarki cyfrowej.

Ramy inwestycyjne obejmują również gwarancję na działania zewnętrzne, która zwiększa unijne finansowanie zrównoważonego rozwoju do kwoty 53 mld euro.

Na potrzeby gwarancji przewidziano środki w wysokości 39,8 mld euro, aby zabezpieczyć operacje EFZR+. Dzięki środkom sektora prywatnego i efektowi dźwigni będzie można uruchomić inwestycje w wysokości 200 mld euro w latach 2021–2027.

Cel 100 mld dolarów

UE podtrzymuje swoje zaangażowanie na rzecz osiągnięcia przez gospodarki rozwinięte celu polegającego na pozyskaniu z różnych źródeł 100 mld dolarów rocznie do roku 2025 na wsparcie dla gospodarek rozwijających się.

Fundusze pochodzą z wielu różnych źródeł – publicznych i prywatnych, dwustronnych i wielostronnych oraz alternatywnych źródeł finansowania – w kontekście znaczących działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i przejrzystego wdrażania przez gospodarki rozwijające się.

UE apeluje do obecnych i potencjalnych podmiotów wnoszących wkład o finansowanie również działań na rzecz klimatu w gospodarkach rozwijających się, zgodnie z ich możliwościami i obowiązkami.

We wrześniu 2022 r. OECD opublikowała sprawozdanie na temat finansowania działań na rzecz klimatu przez gospodarki rozwinięte w gospodarkach rozwijających się. Z zawartych w nim informacji wynika, że gospodarki rozwinięte osiągają postępy w dziedzinie finansowania działań na rzecz klimatu i że istnieją przesłanki, które wskazują na utrzymującą się tendencję wzrostową. W 2020 r. środki na finansowanie działań związanych z klimatem w gospodarkach rozwijających się osiągnęły poziom 83,3 mld dolarów, co oznacza wzrost w porównaniu z 58,6 mld dolarów w 2016 r.

Wykorzystanie Zielonego Funduszu Klimatycznego

Zielony Fundusz Klimatyczny został utworzony w 2010 r., aby pomóc gospodarkom rozwijającym się w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych oraz w dostosowywaniu się do zmiany klimatu.

Od 2014 r. zgromadzono wstępne zobowiązania na kwotę 10,3 mld dolarów. Państwa UE zobowiązały się dostarczyć niemal połowę tych zasobów – 4,7 mld dolarów.

W ramach pierwszego uzupełnienia środków Zielonego Funduszu Klimatycznego w październiku 2019 r. 27 państw (z których większość to państwa członkowskie UE) zobowiązało się do zasilenia funduszu w ciągu najbliższych czterech lat o dodatkowe 9,78 mld dolarów. Do 31 maja 2022 r. państwa członkowskie wypłaciły wynikające z zobowiązania fundusze w wysokości 5,5 mld dolarów.

Niektóre państwa i regiony UE wnoszą również wkład w wysokości około 95 proc. dobrowolnych zobowiązań na rzecz zapewnienia funkcjonowania Funduszu Adaptacyjnego pomagającego krajom rozwijającym się w przystosowaniu się do zmiany klimatu. Podczas COP26 w 2021 r. Komisja Europejska wsparła Fundusz Adaptacyjny kwotą 100 mln euro.

Wsparcie dla inwestycji przyjaznych dla klimatu

Aby przejść na gospodarkę przyjazną dla środowiska i pobudzać zrównoważony wzrost gospodarczy, kraje muszą pozyskać dodatkowe fundusze publiczne i prywatne.

Międzynarodowe fundusze na działania w związku ze zmianą klimatu powinny zostać wykorzystane jako zachęta do przyjaznych dla środowiska inwestycji niskoemisyjnych, w celu uzupełnienia zasobów krajowych w gospodarkach rozwijających się.

UE stosuje tutaj dwa podejścia:

  • bezpośrednio udziela dotacji najuboższym i najbardziej potrzebującym krajom
  • wykorzystuje dotacje do zwiększenia inwestycji prywatnych, łącząc dotacje z pożyczkami i kapitałem ze źródeł publicznych i prywatnych, takich jak dwustronne i wielostronne banki rozwoju.

UE i jej państwa członkowskie utworzyły na przykład szereg instrumentów mieszanych, łączących w sobie dotacje i pożyczki oraz obejmujących różne regiony.

Dokumenty

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij „+”.