Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Climate Action
КонсултацияПриключила

Обществена консултация относно създаването на Иновационен фонд на ЕС

Данни

Статус
Приключила
Начална дата
Краен срок

Целева аудитория

Please find information in Target group(s) section.

Защо провеждаме настоящата консултация

Наименование

Обществена консултация относно създаването на Иновационен фонд на ЕС

Области на политиката

Действия по климата

Целеви групи

Приканваме всички граждани и организации да участват в тази консултация. Особено ни интересуват мненията на:

  • Заинтересовани страни, които биха били пряко засегнати от евентуален регламент на Комисиятаи силно заинтересовани (които е най-вероятно да се възползват от финансирането): промишлени отрасли, по-конкретно добив и преработка на стомана, желязо, алуминий, мед; рафиниране на нефт, химически и биотехнологични производства; производство на целулоза и хартия, цимент, вар, стъкло и керамични изделия; производство и съхраняване на енергия от възобновяеми източници; и промишлени сектори или електроцентрали с използване на улавяне и съхранение или улавяне и оползотворяване на CO2 (CCS/CCU).
  • Заинтересовани страни, които биха били непряко засегнати от евентуален регламент на Комисията и силно заинтересовани (вероятно няма да могат да се възползват от финансиране, но са заявили интерес към инициативата): европейски/национални промишлени асоциации, екологични неправителствени организации, национални/регионални органи, институции на ЕС, Европейската инвестиционна банка, европейски/национални финансови институции, държавите членки.
  • Широката общественост.
Период на консултацията

15.1.2017 г. — 10.4.2018 г.

Цел на консултацията
  • Да се предостави възможност на широката общественост и на заинтересованите страни да изразят становищата си относно елементите, които са от значение за създаването на Иновационния фонд;
  • Да се събере информация (данни и фактическа информация, експертни мнения) от промишлеността, академичните среди и други заинтересовани страни по конкретни елементи, като например основните предизвикателства във връзка с иновациите или очакванията и нуждите от финансиране на потенциалните бенефициери, които трябва да бъдат взети под внимание при разработването на Иновационния фонд;
  • Да се гарантира, че всички засегнати и заинтересовани страни са представени.
Как да изпратите Вашите коментари

В интерес на прозрачността Комисията приканва организациите, които желаят да изпратят коментари в контекста на публични консултации, да предоставят на Комисията и на широката общественост информация за това кого и какво представляват, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат неговия Кодекс за поведение. Ако дадена организация реши да не предостави тази информация, официалната политика на Комисията е да отнесе нейните коментари към категорията на коментарите на частни лица. (Стандарти за консултации, вж. COM(2002) 704, и Съобщение за последващи мерки по Европейската инициатива за прозрачност, вж. COM (2007) 127 от 21.3.2007 г.). Ако Вашата организация не е регистрирана, имате възможност да се регистрирате сега.

Получените отговори ще бъдат публикувани в интернет. Важно е да се запознаете със специалната декларация за поверителност, приложена към настоящата консултация, за да получите информация за начина, по който ще се обработват Вашите лични данни и отговори.

Само отговорите, получени чрез онлайн въпросника, ще бъдат взети предвид и включени в обобщаващия доклад. В онлайн въпросника респондентите ще имат възможност да качат документ, като например документ за изразяване на позиция. Този документ ще бъде публикуван заедно с отговора.

Към въпросника

Въпросникът е достъпен чрез EU Survey.

Документи за справка и други консултации, свързани с настоящата консултация
Координати за връзка

Електронна поща: CLIMA-IF-CONSULTATION@ec.europa.eu

Directorate-General for Climate Action
Directorate C (Climate Strategy, governance and emissions from non-trading sectors)
Unit C3: Land Use and Finance for Innovation
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium
Разглеждане на отговорите
Резултати от консултацията и следващи стъпки

Докладът от консултацията ще бъде публикуван в срок от 2 месеца след датата на приключване на обществената консултация.

Докладът от обществената консултация ще бъде отразен и в свързаната с това оценка на въздействието и в предложението за делегирания акт, което се очаква до края на 2018 г.

Защита на личните данниСпециална декларация за поверителност

Участвайте в консултацията

Срокът за участие в тази консултация изтече. Благодарим Ви за участието!