Skip to main content
Climate Action
PosvetovanjeZaprti

Javno posvetovanje o ustanovitvi sklada za inovacije

Več informacij

Status
Zaprti
Datum začetka
Rok

Ciljna skupina

Please find information in Target group(s) section.

Namen posvetovanja

Naslov

Javno posvetovanje o ustanovitvi sklada za inovacije

Področje(a) politike

Podnebni ukrepi

Ciljna(e) skupina(e)

K sodelovanju v posvetovanju vabimo vse državljane in organizacije ter zlasti:

  • deležnike, ki jih uredba Komisije zadeva neposredno in so zelo zainteresirani (najverjetneje bodo deležni financiranja): industrijske panoge, zlasti proizvodnja jekla, železa, aluminija, bakra, rafinerija nafte, proizvodnja kemikalij, industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, proizvodnja papirne kaše in papirja, cementa, apna, stekla in keramike, pridobivanje in shranjevanje energije iz obnovljivih virov ter industrija/elektrarne, ki uporabljajo tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida/zajemanja in uporabe ogljikovega dioksida;
  • deležnike, ki jih uredba Komisije zadeva posredno in so zelo zainteresirani (verjetno ne bodo deležni financiranja, vendar so izrazili interes za pobudo): panožna združenja EU in nacionalna panožna združenja, okoljske nevladne organizacije, nacionalni in regionalni organi, institucije EU; Evropska investicijska banka ter finančne ustanove EU in držav članic; države članice;
  • splošno javnost.
Posvetovalno obdobje

15. 1. 2017–10. 4. 2018

Namen posvetovanja
  • Omogočiti splošni javnosti in deležnikom, da povedo svoje mnenje o elementih, ki so relevantni za ustanovitev sklada za inovacije.
  • Zbrati podatke (faktografska dejstva in strokovna mnenja) industrije, akademskega sveta in drugih zainteresiranih deležnikov o posameznih elementih, kot so ključni inovacijski izzivi, pričakovanja in finančne potrebe morebitnih upravičencev, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju sklada za inovacije.
  • Zagotoviti zastopanost vseh deležnikov, ki jih uredba zadeva in so zainteresirani.
Kako oddati prispevek

V interesu transparentnosti Komisija poziva organizacije, ki želijo sodelovati v javnih posvetovanjih, naj Komisijo in širšo javnost obvestijo o tem, koga in kakšne interese zastopajo, tako da se vpišejo v register za preglednost in sprejmejo njegovkodeks ravnanja. Če organizacija ne objavi teh podatkov, bo Komisija v skladu s svojo politiko prispevek organizacije uvrstila med prispevke posameznikov. (Standardi za posvetovanja, glejCOM(2002) 704, in Sporočilo Komisije o pobudi za preglednost v Evropi, glejCOM(2007) 127z dne 21. 3. 2007). Če vaša organizacija ni vpisana v register, jo lahkovpišete zdaj.

Prejete prispevke bomo objavili na spletu. Glede varstva osebnih podatkov in obravnave vašega prispevka preberite priloženo posebno izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Upoštevali bomo samo odgovore, ki jih bomo prejeli s spletnim vprašalnikom. Te odgovore bomo tudi povzeli v poročilu o posvetovanju. Ko izpolnite spletni vprašalnik, lahko priložite tudi krajši dokument, na primer dokument o stališču. Priloženi dokument bomo objavili skupaj z odgovorom.

Vprašalnik

Vprašalnik je dostopen na spletišču EU Survey.

Referenčni dokumenti in druga sorodna posvetovanja
Kontaktni podatki

E-naslov: CLIMA-IF-CONSULTATION@ec.europa.eu

Directorate-General for Climate Action
Directorate C (Climate Strategy, governance and emissions from non-trading sectors)
Unit C3: Land Use and Finance for Innovation
European Commission
B-1049 Brussels
Belgija
Prikaz prispevkov
Rezultati posvetovanja in kaj sledi

Poročilo o posvetovanju bomo objavili v dveh mesecih po zaključku javnega posvetovanja.

Rezultate posvetovanja bomo upoštevali pri oceni učinka in predlogu za delegirani akt, ki ga načrtujemo konec leta 2018.

Varstvo osebnih podatkovPosebna izjava o varstvu osebnih podatkov

Sodelujte v posvetovanju

Posvetovanje je končano. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.