Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Climate Action

Tacaíocht na saoránach don ghníomhú ar son na haeráide

D’ainneoin phaindéim COVID-19, is ábhar mór imní do mhuintir na hEorpa an t-athrú aeráide go fóill agus tacaíonn siad le gníomhaíocht ar fud an Aontais chun dul i ngleic leis, dar le suirbhé Eorabharaiméadair a tháinig amach le déanaí ón gCoimisiún Eorpach.

Suirbhé 2021

support_2021_en.jpg

Príomhthorthaí an tsuirbhé

  • Dar le saoránaigh na hEorpa go bhfuil an t-athrú aeráide ar an bhfadhb is tromchúisí atá roimh an domhan faoi láthair.
  • Is dóigh le breis agus an ceathrú cuid d’Eorpaigh (29%) go bhfuil an t-athrú aeráide (18%), an meath ar an dúlra (7%) nó fadhbanna sláinte mar gheall ar an truailliú (4%) ar an bhfadhb is tromchúisí atá romhainn.
  • Measann 93% de shaoránaigh an Aontais gur fadhb thromchúiseach é an t-athrú aeráide agus is fadhb ‘an-tromchúiseach’ é dar le 78% acu. Aontaíonn 90% de na freagróirí – agus ar a laghad trí cheathrú acu i ngach Ballstát – gur cheart astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú go dtí an leibhéal is ísle is féidir agus bearta cúitimh a dhéanamh i leith na n-astaíochtaí atá fágtha, chun go mbeidh geilleagar an Aontais neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050.
  • Ceapann 87% gur cheart don Aontas spriocanna uaillmhianacha a leagan síos chun an fuinneamh in-athnuaite a mhéadú agus chun tacú leis an éifeachtúlacht fuinnimh.
  • Aontaíonn 87 % de mhuintir na hEorpa gur cheart tús áite a thabhairt do dhul i ngleic leis an athrú aeráide ar mhaithe leis an tsláinte phoiblí a fheabhsú.
  • Ceapann 92% d’fhreagróirí an tsuirbhé go bhfuil sé tábhachtach go leagfadh a rialtas náisiúnta síos spriocanna chun úsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a mhéadú faoi 2030 agus ceapann 87% díobh gur cheart do na rialtais tacaíocht a thabhairt chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú faoi 2030. Ag an am céanna, ceapann 75% nach bhfuil a rialtas náisiúnta ag déanamh a ndóthain chun dul i ngleic leis an athrú aeráide.
  • Creideann 81% díobh gur ceart tuilleadh tacaíochta airgeadais a thabhairt don aistriú chuig cineálacha glana fuinnimh, fiú má fhágann sin go laghdófar fóirdheontais do bhreoslaí iontaise.

Borradh a chur faoin ngeilleagar agus faoin bhfostaíocht

Aontaíonn 75% de mhuintir na hEorpa gur cheart cistí ón bplean téarnaimh eacnamaíoch a infheistiú sa gheilleagar glas nua. Aontaíonn níos mó ná ochtar as deichniúr d’fhreagróirí an tsuirbhé gur féidir leis an Aontas Eorpach leas eacnamaíoch a bhaint as saineolas an Aontais ar theicneolaíochtaí glana a chur chun cinn lasmuigh den Aontas, agus creideann 78% díobh go gcabhróidh sé le gnólachtaí an Aontais a bheith níos nuálaí agus níos iomaíche ach beart a dhéanamh faoin athrú aeráide.

Aontaíonn tromlach mór (70%) gur féidir cinnteacht an tsoláthair fuinnimh a mhéadú agus go mbeidh leas eacnamaíoch ann don Aontas Eorpach má laghdaítear iompórtálacha breoslaí iontaise ó thíortha lasmuigh den Aontas.

An pobal ag gníomhú

Tá gníomh sonrach amháin ar a laghad i gcoinne an athraithe aeráide déanta ag 96% de na freagróirí, go háirithe dramhaíl a laghdú agus a athchúrsáil (75% de na freagróirí) agus úsáid na n-earraí indiúscartha a laghdú aon uair is féidir sin (59%). Rinne beagnach aon trian acu beart trína nósanna cothaithe a choigeartú, go háirithe trí níos mó bia orgánach a cheannach agus a ithe (32%) agus trí níos lú feola a cheannach agus a ithe (31%).

Oiriúnú don athrú aeráide

Aontaíonn seisear as deichniúr de na freagróirí (62%), agus tromlach na bhfreagróirí i ngach Ballstát seachas i mBallstát amháin, gur féidir toradh dearfach a bheith ann do shaoránaigh san Aontas Eorpach ach oiriúnú do na drochiarmhairtí a bhíonn ag an athrú aeráide.

An tuarascáil ina hiomláine agus eolas faoi gach Ballstát

Léigh an tuarascáil iomlán (Achoimre) Faigh tuilleadh eolais faoi dhearcthaí an phobail i leith an athraithe aeráide i dtíortha ar fud an Aontais:

 

Tuilleadh eolais: Preaseisiúint

Suirbhéanna roimhe seo

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Iúil 2019

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Iúil 2017

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Samhain 2015

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Márta 2014

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Deireadh Fómhair 2011

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Nollaig 2009

Eorabharaiméadar speisialta faoin athrú aeráide: Meán Fómhair 2008