Pāriet uz galveno saturu
Climate Action
ApspriešanaSlēgts(-i)

Stratēģija, kā ilgtermiņā samazināt ES siltumnīcefekta gāzu emisijas

Sīkāka informācija

Statuss
Slēgts(-i)
Sākuma datums
Termiņš

Mērķauditorija

Please find information in Target group(s) section.

Kāpēc tiek rīkota apspriešana

Nosaukums

Stratēģija, kā ilgtermiņā samazināt ES siltumnīcefekta gāzu emisijas

Apraksts

Stratēģija ir ilgtermiņa redzējums, kā modernizēt Eiropas ekonomiku visu tās iedzīvotāju interesēs, un to, kādas iespējas un problēmas varētu radīt dekarbonizācija ilgtermiņā.

Sākuma datums

17.07.2018.

Beigu datums

09.10.2018.

Temati

Klimats, enerģētika, ekonomikas plaša pārveide pāriešanai uz tādu sabiedrību, kas rada maz oglekļa dioksīda emisiju.

Politikas jomas

Klimats, enerģētika

Dienesti
  • Enerģētikas ģenerāldirektorāts
  • Klimata politikas ģenerāldirektorāts
Mērķgrupa(-as)

Ikviena ieinteresētā persona, tostarp iedzīvotāji, uzņēmumi, tirdzniecības, uzņēmēju un profesionālās organizācijas, NVO, konsultāciju uzņēmumi, pētnieki un akadēmisko aprindu pārstāvji, reģionālo un vietējo pašvaldību organizācijas, citas publiskas vai jaukta tipa struktūras (ne valsts līmeņa), valsts un starptautiskas iestādes.

Apspriešanas mērķis

Apspriešanās mērķi ir šādi:

  • uzzināt viedokļus par tehnoloģiskām un sociāli ekonomiskām attīstības iespējām, kas būtu jāizpēta nolūkā īstenot ES ilgtermiņa stratēģiju attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu;
  • savākt faktus, datus un zināšanas par aspektiem, kas nav aplūkoti ziņojumos (tostarp par dzinējspēkiem un šķēršļiem, problēmām un iespējām, kas izriet no ilgtermiņa stratēģijas).

Šajā apspriešanā ar ieinteresētajām personām uzmanība pievērsta tam, kāda pārveide ir vajadzīga, cik vērienīgai tai jābūt, kādas galvenās darbības jāpaveic (tostarp saikne ar citām pārveidēm, kas pašlaik notiek). Tiek apspriestas arī sociālās un ekonomiskās problēmas un iespējas, patērētāja loma, ieguldījumu un inovācijas nepieciešamība. Uzmanības centrā ir arī tehniski jautājumi par dažu iespējamo risinājumu potenciālu.

Kā iesniegt atbildes

Anketa ir pieejama visās ES oficiālajās valodās (izņemot īru valodu), un atbildes var sniegt jebkurā ES oficiālajā valodā. Atbilžu sniegšana uz anketas jautājumiem jums prasīs apmēram 25 minūtes.

Lai nodrošinātu taisnīgu un pārredzamu apspriešanas procesu, ņems vērā un kopsavilkuma ziņojumā iekļaus tikai tās atbildes, kas iesniegtas, aizpildot anketu tiešsaistē.

Anketai ir trīs daļas.

  • 1. daļā uzdoti jautājumi par jums kā par respondentu.
  • 2. daļā iekļauti vispārīgi jautājumi par regulējumu vides politikas jomā.

Jums nav obligāti jāatbild uz visiem jautājumiem, lai varētu piedalīties aptaujā. Ir arī iespējams augšupielādēt dokumentus ar rakstisku izklāstu. Jūsu viedoklis mums ir no svara. Pateicamies par šai apspriešanai veltīto laiku!

Skatīt aptaujas anketu
Papildu informācija

Eiropas pārredzamības iniciatīvas ietvaros Komisija aicina organizācijas (tostarp NVO, arodasociācijas, uzņēmumus u. c.), kas vēlas piedalīties sabiedriskajās apspriešanās, sniegt Komisijai un plašai sabiedrībai informāciju par to, ko tās pārstāv, par saviem mērķiem, finansējumu un struktūrām, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un parakstot tā rīcības kodeksu.

Ja pārstāvat jau reģistrētu organizāciju, aptaujas anketā lūdzam norādīt šīs organizācijas reģistrācijas numuru. Šādā gadījumā tiks uzskatīts, ka jūsu atbildes atspoguļo jūsu pārstāvētās organizācijas viedokli.

Ja jūsu organizācija vēl nav reģistrēta, varat reģistrēties tagad. Pēc tam atgriezieties šajā lapā, lai nosūtītu atbildes kā reģistrēta organizācija.

Atbilžu analīzes laikā to respondentu atbildes, kuri nebūs reģistrējušies, tiks uzskatītas par privātpersonu atbildēm (ja vien šie respondenti nebūs atzīti par reprezentatīvām ieinteresētajām personām saskaņā ar Līguma noteikumiem (Eiropas sociālais dialogs, LESD 154.–155. pants)).

Īpašais paziņojums par konfidencialitāti

Kontaktinformācija

Klimata politikas ģenerāldirektorāts - nodaļa C1

E-pasts: CLIMA-ENER-LONG-TERM-STRATEGYatec [dot] europa [dot] eu (CLIMA-ENER-LONG-TERM-STRATEGY[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Pasta adrese:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit C1
B-1049 Bruxelles
Belgium
Skatīt iesniegtās atbildes
Apspriešanas rezultāti un turpmākie pasākumi
Personas datu aizsardzība Īpašais paziņojums par konfidencialitāti

Piedalīties apspriešanā

Atbilžu iesniegšanas termiņš šai aptaujai ir beidzies. Pateicamies par sniegto ieguldījumu.