Skip to main content
Climate Action

Změna klimatu – co můžete udělat vy

Změna klimatu se týká nás všech, a proto také každý z nás může přispět k jejímu zmírnění.

Naše planeta se potýká s významnými, urychlenými změnami klimatu, jejichž příčinou jsou emise skleníkových plynů z lidské činnosti.

Dopady těchto změn jsou již viditelné na všech kontinentech. Předpokládá se, že změny budou čím dál tím intenzivnější a budou mít závažné důsledky pro naše hospodářství i společnost obecně.

Abychom tyto dopady zmírnili, musíme výrazným způsobem snížit emise skleníkových plynů. Zároveň je třeba se na změny, k nimž dochází v současné době a bude docházet i v budoucnu, adaptovat. Jen tak budeme moci jejich dopad a vzniklé škody omezit.

Opatření v oblasti klimatu jsou ze své podstaty přínosná v mnoha směrech. Přispívají například k úsporám energie, zvýšení kvality ovzduší, zajištění dodávek energie, hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst.

Evropská unie bojuje proti změně klimatu prostřednictvím ambiciózních politik doma i v úzké spolupráci s mezinárodními partnery.

Na zajištění lepší budoucnosti se musí podílet všechna hospodářská odvětví i společnost jako celek. Svým dílem může přispět každý!