Skip to main content
Climate Action
PosvetovanjeZaprti

Javno posvetovanje o vrednotenju uredbe o ozonu

Več informacij

Status
Zaprti
Datum začetka
Rok

Ciljna skupina

Please find information in Target group(s) section.

Namen posvetovanja

Naslov

Vrednotenje uredbe o ozonu

Področje(a) politike

Podnebni ukrepi

Ciljne skupine

K sodelovanju v tem javnem posvetovanju smo povabili vse državljane in organizacije.

To posvetovanje je dopolnilo ciljno usmerjeno posvetovanje, v okviru katerega smo zbirali informacije podjetij in posameznikov.

Zlasti je bilo zaželeno sodelovanje:

 • industrije, ki deluje na področju alternativ snovem, ki tanjšajo ozonski plašč
 • poslovnih združenj
 • raziskovalnih in izobraževalnih institucij na področju alternativ snovem, ki tanjšajo ozonski plašč
 • lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov
 • pravnih strokovnjakov s področja prava EU in mednarodnega prava
 • državljanov/potrošnikov
 • nevladnih organizacij
Posvetovalno obdobje

od 1. junija 2018 do 24. avgusta 2018

Cilj posvetovanja

Cilji posvetovanja:

 • zagotoviti možnost sodelovanja v posvetovanju vsem deležnikom, ki jih uredba zadeva in so zainteresirani
 • deležnikom omogočiti, da posredujejo povratne informacije o izvajanju uredbe o ozonu
 • zbrati podatke in mnenja, da bi razumeli, zakaj različni ukrepi, povezani z uredbo, so oziroma niso prinesli pričakovanih rezultatov
 • pridobiti informacije o izkušnjah deležnikov, ki jih uredba zadeva, zlasti v zvezi s stroški in koristmi zagotavljanja skladnosti z uredbo
 • zbrane podatke dopolniti z informacijami o alternativah, ki jih industrija uporablja za izvzete uporabe (tj. uporabo kot predelovalno sredstvo, nujno uporabo in uporabo v laboratoriju)
Kako oddati prispevek

V interesu transparentnosti Komisija poziva organizacije, ki želijo sodelovati v javnih posvetovanjih, naj Komisijo in širšo javnost obvestijo o tem, koga in kakšne interese zastopajo, tako da se vpišejo v register za preglednost in sprejmejo kodeks ravnanja. Če organizacija ne želi predložiti teh podatkov, bo Komisija v skladu s svojo politiko prispevek organizacije uvrstila med prispevke posameznikov (Standardi za posvetovanja, glej COM(2002) 704, in Sporočilo Komisije o pobudi za preglednost v Evropi, glej COM(2007) 127 z dne 21. 3. 2007). Če vaša organizacija ni vpisana v register, jo lahko vpišete zdaj.

Upoštevali bomo samo odgovore, ki jih bomo prejeli s spletnim vprašalnikom. Te odgovore bomo tudi povzeli v poročilu o posvetovanju. Ko izpolnite spletni vprašalnik, lahko priložite tudi krajši dokument, na primer dokument o stališču. Priloženi dokument bomo objavili skupaj z odgovorom.

Prejete prispevke bomo objavili na spletu. Glede varstva osebnih podatkov in obravnave vašega prispevka preberite priloženo posebno izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Vprašalnik
Referenčni dokumenti in druga sorodna posvetovanja
Kontakt

Generalni direktorat za podnebno politiko – Enota A2 – Podnebno financiranje, vključevanje, montrealski protokol

E-naslov: clima-ods@ec.europa.eu

Poštni naslov:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit A2 – Climate Finance, Mainstreaming, Montreal Protocol
B-1049 Bruselj
Belgija
Prikaz prispevkov
Rezultati posvetovanja in kaj sledi
Varstvo osebnih podatkovPosebna izjava o varstvu osebnih podatkov

Sodelujte v posvetovanju

Posvetovanje je končano. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.