Skip to main content
Climate Action
KonzultáciaUzavreté

Verejná konzultácia o hodnotení nariadenia o ozónovej vrstve

Podrobnosti

Stav
Uzavreté
Deň otvorenia
Lehota

Cieľová skupina

Please find information in Target group(s) section.

Prečo uskutočňujeme konzultácie

Názov

Hodnotenie nariadenia o ozónovej vrstve

Oblasti politiky

Opatrenia v oblasti klímy

Cieľové skupiny

V rámci tejto verejnej konzultácie boli vítané príspevky všetkých občanov a organizácií.

Táto konzultácia dopĺňa cielené konzultácie, prostredníctvom ktorých sa získali stanoviská a údaje od podnikov a orgánov.

Osobitne oceníme, ak príspevky predložia:

 • priemyselné subjekty, ktoré sa zaoberajú alternatívami k látkam, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu,
 • záujmové združenia,
 • výskumné a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa zaoberajú alternatívami k látkam, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu,
 • orgány na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
 • odborníci na právo EÚ a medzinárodné právo,
 • občania a spotrebitelia,
 • mimovládne organizácie.
Obdobie trvania konzultácie

Od 1. júna 2018 do 24. augusta 2018

Cieľ konzultácie

Cieľom tejto konzultácie je:

 • poskytnúť všetkým dotknutým a zainteresovaným stranám možnosť zapojiť sa do konzultácie;
 • umožniť zainteresovaným stranám, aby poskytli spätnú väzbu o vykonávaní nariadenia o ozónovej vrstve;
 • zhromaždiť údaje a názory s cieľom pochopiť, ako a prečo rôzne opatrenia podľa tohto nariadenia dosiahli alebo nedosiahli očakávané výsledky;
 • získať informácie o skúsenostiach dotknutých zainteresovaných strán s postupom podľa nariadenia, najmä o nákladoch a prínose dodržiavania pravidiel;
 • doplniť zhromaždené údaje o informácie o alternatívach, ktoré využíva dané odvetvie v rámci výnimiek (t. j. použitie ako procesné činidlo, kritické a laboratórne použitie).
Spôsob predkladania príspevkov

Komisia vyzýva organizácie, ktoré chcú v rámci verejných konzultácií predložiť pripomienky, aby v záujme transparentnosti poskytli Komisii a širokej verejnosti informácie o tom, koho a čo zastupujú, a to prostredníctvom registrácie v registri transparentnosti a prijatím kódexu správania. Ak sa organizácia rozhodne tieto informácie neposkytnúť, Komisia v súlade so svojou stanovenou politikou zaradí takýto príspevok medzi príspevky jednotlivcov. [Konzultačné normy, pozri KOM(2002) 704 a oznámenie o opatreniach nadväzujúcich na zelenú knihu o Európskej iniciatíve za transparentnosť, pozri KOM(2007) 127 z 21. marca 2007]. Ak vaša organizácia nie je registrovaná, môžete sa zaregistrovať teraz.

Do súhrnnej správy budú spracované a zahrnuté len odpovede zaslané prostredníctvom online dotazníka. Respondenti majú v rámci online dotazníka možnosť nahrať dokument, napríklad pozičný dokument. Tento dokument sa uverejní spolu s odpoveďou.

Doručené príspevky budú uverejnené na internete. Pozorne si prečítajte pripojené osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom sa dozviete, ako sa budú vaše osobné údaje a odpovede spracúvať.

Zobraziť dotazník
Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
Kontaktné údaje

Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy – oddelenie A2 – Financovanie a zohľadňovanie opatrení v oblasti zmeny klímy, Montrealský protokol

e-mail: clima-ods@ec.europa.eu

Poštová adresa:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit A2 - Climate Finance, Mainstreaming, Montreal Protocol
B-1049 Bruxelles
Belgicko
Zobraziť príspevky
Výsledky konzultácie a ďalšie kroky
Ochrana osobných údajovOsobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Reagovať na konzultáciu

Lehota na reakciu v rámci tejto konzultácie už uplynula. Ďakujeme za váš príspevok.