Skip to main content
Climate Action
ApspriešanaSlēgts(-i)

Sabiedriskā apspriešana: Regulas par ozona slāni noārdošām vielām izvērtēšana

Sīkāka informācija

Statuss
Slēgts(-i)
Sākuma datums
Termiņš

Mērķauditorija

Please find information in Target group(s) section.

Kāpēc tiek rīkota apspriešana

Nosaukums

Ozona regulas izvērtēšana

Politikas jomas

Darbības klimata jomā

Mērķgrupas

Šajā apspriešanā varēja piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas.

To īsteno papildus mērķorientētai apspriešanai, kurā tika apkopoti dati no uzņēmumiem un iestādēm.

Jo īpaši gaidām atbildes no šādām personām:

 • nozares dalībniekiem, kas nodarbojas ar ozona slāni noārdošu vielu alternatīvām;
 • uzņēmumu asociācijām;
 • zinātniski pētnieciskām/izglītojošām iestādēm, kas lūko pēc ozona slāni noārdošu vielu alternatīvām;
 • valsts iestādēm vietējā, reģionālā vai valsts līmenī;
 • juridiskajiem ekspertiem ES tiesību un starptautisko tiesību jomā;
 • iedzīvotājiem/patērētājiem;
 • nevalstiskajām organizācijām.
Apspriešanas periods

No 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 24. augustam.

Apspriešanas mērķis

Apspriešanas mērķi ir šādi:

 • nodrošināt iespēju visām attiecīgajām ieinteresētajām personām piedalīties apspriešanā;
 • dot ieinteresētajām personām iespēju iesūtīt komentārus un priekšlikumus par ozona regulas īstenošanu;
 • apkopot datus un viedokļus, lai saprastu, kā un kāpēc dažādie regulas pasākumi ir vai nav devuši gaidītos rezultātus;
 • iegūt informāciju par ieinteresēto personu pieredzi ar regulas ievērošanu, jo īpaši par atbilstības nodrošināšanas izmaksām un ieguvumiem;
 • savāktos datus papildināt ar informāciju par alternatīvām, ko nozare izmanto lietojumiem, kas noteikti par izņēmumu (proti, lietošana par ražošanas procesu aģentu, lietošana kritiskajām vajadzībām un laboratorijā).
Kā nosūtīt komentārus un priekšlikumus

Pārredzamības interesēs Komisija aicina organizācijas, kas vēlas iesūtīt komentārus sabiedriskajā apspriešanā, sniegt Komisijai un atklātībai visu attiecīgo informāciju par sevi un pārstāvētajām personām, reģistrējoties Pārredzamības reģistrā un apņemoties ievērot tā rīcības kodeksu. Ja kāda organizācija nolems šādu informāciju nesniegt, Komisija saskaņā ar savu paziņoto politiku attiecīgo atbildi uzskatīs par individuālu atbildi. (Sk. apspriešanas standartus COM(2002) 704 un paziņojumu par turpmākajiem pasākumiem pēc Zaļās grāmatas “Eiropas pārredzamības iniciatīva” COM(2007) 127, 21.3.2007.). Ja organizācija nav reģistrēta, jums ir iespēja reģistrēties tagad.

Tiks izskatītas un atbilžu kopsavilkumā iekļautas tikai tās atbildes, kas iesniegtas, izmantojot tiešsaistes aptaujas anketu. Tiešsaistes anketa dod dalībniekiem iespēju augšupielādēt dokumentu, piemēram, nostājas dokumentu. Šo dokumentu publicēs kopā ar atbildēm.

Saņemtās atbildes tiks publicētas internetā. Uzmanīgi izlasiet apspriešanai pievienoto īpašo paziņojumu par privātumu, lai uzzinātu, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un atbildes.

Skatīt aptaujas anketu
Atsauces dokumenti un citas saistītas apspriešanas
Kontaktinformācija

Klimata politikas ģenerāldirektorāta A2 nodaļa “Klimata finansējums, integrēta pieeja, Monreālas protokols”

E-pasts: clima-ods@ec.europa.eu

Pasta adrese:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit A2 - Climate Finance, Mainstreaming, Montreal Protocol
B-1049 Bruxelles
Belgium
Skatīt atbildes
Apspriešanas rezultāti un turpmākie pasākumi
Persondatu aizsardzībaĪpašais paziņojums par privātumu

Piedalīties apspriešanā

Atbilžu iesniegšanas termiņš šai aptaujai ir beidzies. Pateicamies par sniegto ieguldījumu.