Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Climate Action
КонсултацияПриключила

Обществена консултация във връзка с оценката на Регламента за озоновия слой

Данни

Статус
Приключила
Начална дата
Краен срок

Целева аудитория

Please find information in Target group(s) section.

Защо провеждаме настоящата консултация

Заглавие

Оценка на Регламента за озоновия слой

Области на политиката

Действия в областта на климата

Целеви групи

В тази обществена консултация можеха да участват всички граждани и организации.

Тя се провежда в допълнение към целева консултация, чрез която бяха получени становища и данни от предприятия и компетентни органи.

Особено ни интересуват мнения от страна на:

 • участници в сектора, които се занимават с алтернативи на озоноразрушаващи вещества
 • бизнес асоциации
 • научноизследователски / образователни институции, които се занимават с алтернативи на озоноразрушаващи вещества
 • органи на местно, регионално или национално равнище
 • юристи в областта на правото на ЕС и международното право
 • граждани / потребители
 • неправителствени организации
Период на консултацията

От 1 юни 2018 г. до 24 август 2018 г.

Цел на консултацията

Целите на консултацията са:

 • да се осигури възможност на всички засегнати и заинтересовани страни да участват в консултацията;
 • да се даде възможност на заинтересованите страни да изпратят своите коментари и предложения относно прилагането на Регламента за озоновия слой;
 • да се съберат данни и мнения, за да се разбере как и защо различните мерки по Регламента са довели или не са довели до очакваните резултати;
 • да се събере информация за опита на засегнатите страни с изпълнението на разпоредбите на Регламента, по-специално за свързаните с това разходи и ползи;
 • допълване на събраните данни с информация за алтернативите при видовете промишлена употреба, освободени от изискванията (т.е. употреба като производствен агент, критична употреба и лабораторна употреба).
Как да изпратите Вашите коментари и предложения

В интерес на прозрачността Комисията приканва организациите, които желаят да изпратят коментари в контекста на обществената консултация, да предоставят на Комисията, както и на широката общественост, информация за това кого и какво представляват, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат кодекса за поведение към него. Ако дадена организация реши да не предоставя такава информация, официалната политика на Комисията е да публикува съответните отговори сред отговорите от частни лица. (Стандарти за консултации, вижте COM(2002) 704, и Съобщение за последващи мерки по Европейската инициатива за прозрачност, вижте COM(2007) 127 от 21.3.2007 г.). Ако Вашата организация не е регистрирана, имате възможност да се регистрирате сега.

Само отговорите, получени чрез онлайн въпросника, ще бъдат взети предвид и включени в обобщаващия доклад. Въпросникът дава възможност за качване на документ, като например документ за изразяване на позиция. Този документ ще бъде публикуван заедно с отговорите.

Получените отговори ще бъдат публикувани в интернет. За информация относно обработката на Вашите отговори и лични данни вижте специалната декларация за поверителност във връзка с консултацията.

Към въпросника
Документи за справка и други консултации, свързани с настоящата консултация
Координати за връзка

Генерална дирекция „Действия по климата“, отдел A2. „Финансиране на борбата с изменението на климата, интегриране, Монреалски протокол“

Електронен адрес: clima-ods@ec.europa.eu

Пощенски адрес:

European Commission
Directorate-General Climate Action
Unit A2 - Climate Finance, Mainstreaming, Montreal Protocol
B-1049 Bruxelles
Belgium
Разглеждане на отговорите
Резултати от консултацията и следващи стъпки
Защита на личните данниСпециална декларация за поверителност

Участвайте в консултацията

Срокът за участие в тази консултация изтече. Благодарим Ви за участието!