Skip to main content
Climate Action
SamrådAvslutade

Samråd om inrättandet av innovationsfonden

Översikt

Status
Avslutade
Startdatum
Tidsfrist

Målgrupp

Please find information in Target group(s) section.

Varför ett samråd?

Titel

Samråd om inrättandet av innovationsfonden

Politikområde

Klimatpolitik

Målgrupper

Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. Vi vill gärna ha bidrag från följande grupper:

  • Aktörer som direkt berörs av kommissionens förordning och andra intressenter (som förmodligen kommer att söka pengar), t.ex. industrier som arbetar med stål, järn, aluminium, koppar, oljeraffinering, kemikalie- och biobaserade produkter, pappersmassa, papper, cement, kalk, glas, keramik, produktion och lagring av förnybar energi samt industrier/kraftverk som använder CCS/CCU.
  • Aktörer som indirekt berörs av kommissionens förordning och andra intressenter (som sannolikt inte kommer söka pengar, men som har uttryckt ett intresse för initiativet), t.ex. branschorganisationer, miljöorganisationer, myndigheter, EU-institutionerna, Europeiska investeringsbanken, finansinstitut och EU-länderna.
  • Allmänheten.
Samrådsperiod

15 januari 2017–10 april 2018

Samrådets syfte
  • Ge allmänheten och berörda parter möjlighet att framföra sina synpunkter på inrättandet av innovationsfonden.
  • Samla in sakkunskap och synpunkter från företag, forskare och andra berörda parter på specifika aspekter, t.ex. viktiga innovationsutmaningar och potentiella stödmottagares förväntningar och finansieringsbehov.
  • Se till att alla berörda och intresserade aktörer får komma till tals.
Så lämnar du ditt bidrag

För att öka öppenheten uppmanas alla organisationer som vill delta att ge kommissionen och allmänheten information om vem och vad de företräder genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om en organisation inte lämnar den informationen, behandlar kommissionen organisationens bidrag som ett enskilt bidrag (se normer för samråd, KOM(2002) 704, och meddelandet om uppföljning av det europeiska öppenhetsinitiativet, KOM(2007) 127). Om din organisation inte är registrerad kan du registrera den nu.

Bidragen kommer att läggas ut på nätet. I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och svar.

Bara de svar vi får via webbenkäten kommer att beaktas och ingå i den sammanfattande rapporten. I webbenkäten kan du också ladda upp dokument, t.ex. en ståndpunkt, som publiceras tillsammans med svaret.

Gå till enkäten

Enkäten finns i EU Survey.

Bakgrundsmaterial och andra relevanta samråd
Kontaktuppgifter

Mejladress: CLIMA-IF-CONSULTATION@ec.europa.eu

Generaldirektoratet för klimatpolitik
Direktorat C (Klimatstrategi, förvaltning och utsläpp i icke-handlande sektorer)
Enhet C3: Markanvändning och finansiering för innovation
Europeiska kommissionen
1049 Bryssel
Belgien
Läs bidragen
Resultatet av samrådet och kommande etapper

Vi kommer att publicera en rapport om samrådet senast två månader efter sista svarsdag.

Rapporten kommer också att bidra till konsekvensanalysen och förslaget till den delegerade akten, som enligt planerna ska läggas fram i slutet av 2018.

Rättsligt meddelandeSkydd av personuppgifter

Delta i samrådet

Tidsfristen för samrådet har gått ut. Tack för din medverkan.