Skip to main content
Climate Action
KonzultáciaUzavreté

Verejná konzultácia o vytvorení inovačného fondu

Podrobnosti

Stav
Uzavreté
Deň otvorenia
Lehota

Cieľová skupina

Please find information in Target group(s) section.

Prečo uskutočňujeme konzultácie

Názov

Verejná konzultácia o vytvorení inovačného fondu

Oblasti politiky

Opatrenia v oblasti klímy

Cieľová skupina

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií, osobitne však oceníme, ak stanoviská predložia:

  • Zainteresované strany, ktoré sú priamo dotknuté nariadením Komisie a ktorých záujem v tejto oblasti je veľký (veľká pravdepodobnosť získania financovania): priemyselné odvetvia, najmä oceliarsky a železiarsky, odvetvia hliníka a medi, rafinácia ropy, chemický priemysel, priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, výroba papiera a buničiny, odvetvia cementu, vápna, skla a keramiky, výroba a skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov a priemyselné odvetvia/elektrárne využívajúce CCS/CCU.
  • Zainteresované strany, ktoré nie sú priamo dotknuté nariadením Komisie a ktorých záujem v tejto oblasti je veľký (pravdepodobnosť získania financovania nie je veľká, ale o iniciatívu prejavili záujem): priemyselné združenia na úrovni EÚ a jednotlivých krajín, environmentálne mimovládne organizácie, národné/regionálne orgány a inštitúcie EÚ; Európska investičná banka/finančné inštitúcie na úrovni EÚ a jednotlivých krajín; členské štáty.
  • Široká verejnosť.
Obdobie trvania konzultácie

15. január 2018 – 10. apríl 2018

Cieľ konzultácie
  • Poskytnúť širokej verejnosti a zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť názory na prvky relevantné pre zriadenie inovačného fondu.
  • Zhromaždiť príspevky (údaje a faktické informácie, názory expertov) zo strany priemyslu, akademickej obce a od iných zainteresovaných strán o konkrétnych prvkoch, ako napríklad kľúčových výzvach v oblasti inovácií, očakávaniach a potrebách potenciálnych príjemcov v oblasti financovania, ktoré je potrebné zohľadniť pri navrhovaní inovačného fondu.
  • Zabezpečiť zastúpenie všetkých dotknutých a zainteresovaných strán.
Spôsob predkladania príspevkov

Komisia vyzýva organizácie, ktoré chcú v rámci verejných konzultácií predložiť svoje pripomienky, aby v záujme transparentnosti poskytli Komisii a širokej verejnosti informácie o tom, koho a čo zastupujú, a to prostredníctvom registrácie v registri transparentnosti a prijatím kódexu správania. Ak sa organizácia rozhodne neposkytnúť tieto informácie, Komisia v súlade so svojou stanovenou politikou zaradí takýto príspevok medzi príspevky jednotlivcov. Konzultačné normy, pozri KOM(2002) 704 a oznámenie o opatreniach nadväzujúcich na zelenú knihu o Európskej iniciatíve za transparentnosť, pozri KOM(2007) 127 z 21. marca 2007]. Ak vaša organizácia nie je registrovaná, môžete sa zaregistrovať teraz.

Doručené príspevky budú uverejnené na internete. Pozorne si prečítajte pripojené osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom sa dozviete, ako sa budú vaše osobné údaje a odpovede spracúvať.

Do súhrnnej správy budú spracované a zahrnuté len odpovede zaslané prostredníctvom online dotazníka. Respondenti majú v rámci online dotazníka možnosť nahrať dokument, napríklad pozičný dokument. Tento dokument sa uverejní spolu s odpoveďou.

Zobraziť dotazník

Dotazník je k dispozícii na portáli EUSurvey.

Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie
Kontaktné údaje

E-mail: CLIMA-IF-CONSULTATION@ec.europa.eu

Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy
Riaditeľstvo C (Klimatická stratégia, riadenie a emisie z neobchodných sektorov)
Oddelenie C3: Využívanie pôdy a financovanie inovácií
Európska komisia
B-1049 Brusel
Belgicko
Zobraziť príspevky
Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

Správa o konzultácii sa uverejní do dvoch mesiacov odo dňa ukončenia verejnej konzultácie.

Správa o verejnej konzultácii sa zohľadní aj v súvisiacom posúdení vplyvu a návrhu delegovaného aktu, ktorý by mal byť prijatý do konca roka 2018.

Ochrana osobných údajovOsobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Reagovať na konzultáciu

Lehota na reakciu v rámci tejto konzultácie už uplynula. Ďakujeme za váš príspevok.