Skip to main content
Climate Action
KuuleminenPäättynyt

Julkinen kuuleminen: Innovaatiorahaston perustaminen

Tiedot

Tila
Päättynyt
Alkamispäivä
Määräaika

Kohderyhmä

Please find information in Target group(s) section.

Kuulemisen tarkoitus

Otsikko

Julkinen kuuleminen: Innovaatiorahaston perustaminen

Politiikan ala(t)

Ilmastotoimet

Kohderyhmä(t)

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. Vastauksia toivotaan erityisesti seuraavilta tahoilta:

  • Aiheesta kiinnostuneet sidosryhmät, joiden toimintaan komission asetus vaikuttaa suoraan (rahoituksesta todennäköisimmin hyötyvät): eri teollisuudenalat – etenkin teräs-, rauta-, alumiini- ja kupariteollisuus, öljynjalostus, kemianteollisuus ja biopohjaiset tuotannonalat, sellu- ja paperiteollisuus, sementti-, kalkki-, lasi- ja keramiikkateollisuus, uusiutuvan energian tuotanto ja varastointi sekä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS) ja hiilidioksidin talteenottoa ja käyttöä (CCU) hyödyntävät teollisuus- ja voimalaitokset
  • Aiheesta kiinnostuneet sidosryhmät, joiden toimintaan komission asetus vaikuttaa epäsuorasti (todennäköisesti eivät hyödy rahoituksesta mutta ovat ilmaisseet kiinnostuksensa aloitetta kohtaan): toimialajärjestöt EU:n tasolla ja kansallisella tasolla, ympäristöalan kansalaisjärjestöt, kansalliset/alueelliset viranomaiset ja EU:n toimielimet; Euroopan investointipankki / EU:n tasolla ja kansallisella tasolla toimivat rahoituslaitokset; EU-maat
  • Kansalaiset
Kuulemisen kesto

15.1.2017–10.4.2018

Kuulemisen tavoite
  • Kuulemisessa annetaan suurelle yleisölle ja sidosryhmille tilaisuus ilmaista näkemyksensä innovaatiorahaston perustamisen kannalta oleellisista seikoista.
  • Kuulemisessa kerätään kommentteja (faktatietoa ja asiantuntijoiden näkemyksiä) eri teollisuudenalojen edustajilta, tutkijoilta ja muilta sidosryhmiltä esimerkiksi innovoinnin keskeisistä haasteista sekä mahdollisten edunsaajien odotuksista ja rahoitustarpeista, jotka on otettava huomioon innovaatiorahaston suunnittelussa.
  • Kaikkien sidosryhmien halutaan olevan edustettuina kuulemisessa.
Miten kuulemiseen voi osallistua?

Komissio pyytää organisaatioita, jotka haluavat osallistua kuulemiseen, rekisteröitymään EU:n avoimuusrekisteriin ja antamaan komissiolle ja yleisölle tietoja siitä, ketä ja mitä etuja ne edustavat. Samalla organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa. Jos organisaatio päättää olla antamatta näitä tietoja, komission käytäntönä on, että kannanotot katsotaan henkilökohtaisiksi lausunnoiksi (ks. kuulemismenettelyn vähimmäisvaatimukset KOM(2002) 704 sekä komission tiedonanto Euroopan avoimuusaloitteen jatkotoimenpiteistä KOM(2007) 127, 21.3.2007). Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt, voitrekisteröidä sen nyt.

Kuulemiseen saadut vastaukset julkaistaan internetissä. Lue liitteenä oleva tietosuojaseloste huolellisesti. Siinä kerrotaan, miten henkilötietoja ja vastauksia käsitellään.

Ainoastaan verkkokyselyyn annetut vastaukset otetaan huomioon ja sisällytetään kuulemisen arviointiraporttiin. Kyselylomakkeeseen voi liittää vastauksia täydentävän asiakirjan, kuten virallisen kannanoton. Se julkaistaan yhdessä vastausten kanssa.

Kyselylomake

Kyselylomakkeeseen vastataan EU Survey -sovelluksessa.

Viiteasiakirjat ja muut asiaan liittyvät kuulemiset
Yhteystiedot

Sähköposti: CLIMA-IF-CONSULTATION@ec.europa.eu

Ilmastotoimien pääosasto (CLIMA)
Osasto C (Ilmastostrategia, ohjaus ja päästökauppajärjestelmän piiriin kuulumattomien alojen päästöt)
Yksikkö C3: Maankäyttö ja innovoinnin rahoitus
Euroopan komissio
B–1049 Bryssel
Belgia
Vastaukset
Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Kuulemisraportti julkaistaan 2 kuukauden kuluessa julkisen kuulemisen päättymisestä.

Kuulemisraporttia hyödynnetään myös laadittaessa vaikutustenarviointia ja ehdotusta delegoiduksi säädökseksi, joka on tarkoitus esittää vuoden 2018 loppuun mennessä.

Henkilötietojen suojaTietosuojaseloste

Vastaa kuulemiseen

Tämän kuulemisen vastausaika on päättynyt. Kiitos palautteesta.