Skip to main content
Climate Action

Kestävä hiilen kierto

Carbon removals

Ilmastoneutraalius edellyttää toimia hiilidioksin poistamiseksi ilmakehästä. 

Hiili on elämän, yhteiskuntien ja talousjärjestelmien perusedellytys. Sitä on ihmisen DNA:ssa, ravinnossa, päivittäistuotteissa, kotien, ajoneuvojen ja tehtaiden voimanlähteissä sekä kaupunkien rakennusmateriaaleissa. Hiili on jatkuvassa kierrossa ilmakehän, valtamerten, kasvillisuuden ja maankuoren välillä luonnollisessa mutta herkässä tasapainossa, jonka tietyt toiminnot ovat vaarantaneet: fossiilisten polttoaineiden poltosta, teollisista prosesseista ja maankäytön muutoksista aiheutuvat päästöt kasautuvat valtameriin ja lisäävät dramaattisesti ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, mikä puolestaan pahentaa ilmasto- ja biodiversiteettikriisejä. 

Metsiin, maatalouskäytäntöihin ja teknologisiin ratkaisuihin perustuvilla hiilenpoistoilla on yhä suurempi merkitys sille, että ilmastoneutraalius saavutetaan vuoteen 2050 mennessä. Sen jälkeen niistä tulee toimien painopiste, kun tarvitaan negatiivisia päästöjä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vähentämiseksi ja ilmaston vakauttamiseksi. 

Kestävä hiilen kierto

Komissio antoi joulukuussa 2021 tiedonannon ”Kestävä hiilen kierto”, jossa esitetään toimintasuunnitelma siitä, miten hiilipoistumien lisäämiseksi voidaan kehittää kestäviä ratkaisuja. 

Tiedonannossa tuodaan esiin useita keskeisiä haasteita ja ehdotetaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimia niiden ratkaisemiseksi. 

  • Hiiliviljely: Kaikilla maankäyttäjillä olisi oltava vuoteen 2028 mennessä käytössään todennetut päästö- ja poistotiedot. Hiiliviljelyn olisi edistettävä vuodelle 2030 esitettyä maankäyttösektoria koskevaa tavoitetta 310 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin nettopoistoista, kuten heinäkuussa annetussa vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista koskevassa paketissa esitettiin. 

  • Kestävä hiilen kierto teollisuudessa: Viimeistään vuodesta 2028 alkaen jokainen teollisuuden talteen ottama, kuljettama, käyttämä ja varastoima hiilidioksiditonni on ilmoitettava ja kirjattava sen alkuperän mukaan. Vuoteen 2030 mennessä vähintään 20 prosentin tuotteissa käytettävästä hiilestä on oltava peräisin kestävistä, ei-fossiilisista lähteistä. Vuoteen 2030 mennessä ilmakehästä on vuosittain poistettava 5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, joka on varastoitava pysyvästi teknologisten ratkaisujen avulla. 

Hiilen poistamisen sertifiointia koskeva sääntelykehys

Hiilen poistumia on lisättävä nyt ja tulevaisuudessa niin maankäyttösektorilla kuin teollisuudessakin. Hiilipoistumien seurannan, raportoinnin ja todentamisen parantaminen on ensimmäinen, perustavanlaatuinen askel hiilisertifikaattien vankkojen markkinoiden ja lakisäänteisen käytön mahdollistamiseksi. Hiiliviljelyn ja teollisuuden hankkeissa, joissa investoidaan hiilen poistamiseen jo nyt, olisi voitava luottaa siihen, että tulevaisuudessa on olemassa luotettava, vertakelpoisuuden varmistava kirjanpito- ja sertifiointikehys ja että käynnissä jo olevat toimet tunnustetaan. 

Tätä varten komissio on ehdottanut hiilen poistamisen sertifiointia koskevaa EU:n sääntelykehystä. Sertifiointikehyksen avulla voidaan määrittää läpinäkyvällä tavalla hiiliviljely ja teolliset ratkaisut, jotka yksiselitteisesti poistavat hiiltä ilmakehästä. 

Hiilen poistamista käsittelevä asiantuntijaryhmä tukee sertifiointikehystä koskevaa komission työtä.