Skip to main content
Climate Action

Kestlikud süsinikuringed

Carbon removals

Et saavutada kliimaneutraalsus, tegutseme selleks, et vähendada CO2 hulka Maa atmosfääris. 

Süsinik on elu alus, meie ühiskonna ja majanduse alus. See on osa meie DNAst, meie toidust, igapäevakasutuses olevatest toodetest, meie kodudele, sõidukitele ja tehastele energiat andvatest kütustest, meie linnade ehitusmaterjalidest. Süsinik liigub pidevalt atmosfääri, ookeani, taimestiku ja maakoore vahel looduslikus hapras tasakaalus, mida mõned tegevused on ohustanud. Fossiilkütuste põletamisest, tööstusprotsessidest ja maakasutuse muutustest tulenev heide kuhjub ookeanides ning suurendab märkimisväärselt CO2 sisaldust atmosfääris. See on kliimakriisi ja elurikkuse kriisi põhjuseks. 

Metsade, põllumajandustavade või tehnoloogialahenduste abil CO2 sidumine on üha tähtsam, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Seejärel, mil on vaja negatiivseid heitkoguseid, et CO2 sisaldust atmosfääris aktiivselt vähendada ja kliimat stabiliseerida, saab süsiniku sidumisest peamine tegevussuund. 

Kestlikud süsinikuringed

2021. aasta detsembris võttis komisjon vastu teatise „Kestlikud süsinikuringed“, milles esitati tegevuskava selle kohta, kuidas töötada välja kestlikud lahendused, et suurendada süsiniku sidumist. 

Teatises tuuakse esile mitu peamist probleemi, ning et neid lahendada, pakutakse välja lühiajalised ja keskpika tähtajaga meetmed. 

  • Süsinikku siduv majandamine: aastaks 2028 peaks igal maahaldajal olema juurdepääs tõendatud andmetele süsiniku heite ja sidumise kohta. Süsinikku siduv majandamine peaks aitama saavutada eesmärki siduda aastaks 2030 maakasutussektoris netoarvestuses 310 miljonit ekvivalenttonni CO2, nagu on näidatud Euroopa rohelise kokkuleppe täitmise juulikuu paketis. 

  • Kestlikud süsinikuringed tööstuses: aastaks 2028 tuleb iga tööstuses kogutud, transporditud, kasutatud ja säilitatud CO2 tonni kohta algusest peale aru anda ja arvestust pidada. Aastaks 2030 peab vähemalt 20% toodetes kasutatavast süsinikust pärinema kestlikest mittefossiilsetest allikatest ning aastaks 2030 tuleb igal aastal tehnoloogialahenduste abil atmosfäärist eemaldada ja püsivalt säilitada 5 miljonit tonni CO2

Süsiniku sidumise sertifitseerimise õigusraamistik

Praegu ja tulevikus on vaja suurendada CO2 sidumist nii maakasutuses kui ka tööstuses. Esimene oluline samm on parandada süsiniku sidumise seiret, aruandlust ja tõendamist, et võimaldada tugevaid turge ja süsinikusertifikaatide õiguslikku kasutust. Süsinikku siduva majandamise projektide ja tööstusprojektide jaoks, milles investeeritakse praegu süsiniku sidumisse, peaks olema oodata sellist tulevast usaldusväärset arvestus- ja sertifitseerimisraamistikku, mis tagab võrreldavuse ja tunnustuse kohapeal juba alustatud tegevusele. 

Selleks on komisjon teinud ettepaneku ELi õigusraamistiku kohta süsiniku sidumise sertifitseerimiseks. Sertifitseerimisraamistik aitab tagada, et tehakse läbipaistval viisil kindlaks sellised süsinikku siduva majandamise ja tööstuse lahendused, mis selgelt eemaldavad atmosfäärist süsinikku. 

Komisjoni tööd sertifitseerimisraamistikuga toetab süsiniku sidumise eksperdirühm