Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Climate Action

Устойчиви въглеродни цикли

carbon_removals_3

За да постигнем неутралност по отношение на климата, предприемаме действия за намаляване на въглеродния диоксид от атмосферата на Земята. 

Въглеродът е елементът на живота, на нашите общества и икономики. Той е част от нашата ДНК, храната, която консумираме, продуктите, които използваме всеки ден, горивата, които захранват нашите домове, автомобили и фабрики, материалите, които използваме за изграждане на нашите градове. Въглеродният диоксид се движи непрекъснато между атмосферата, океана, растителността и земната кора с естествен, но крехък баланс, който е застрашен от някои дейности — емисиите от изгарянето на изкопаеми горива, промишлените процеси и промените в земеползването се натрупват в океаните и драстично увеличават концентрацията на CO2 в атмосферата, като подхранват кризите, свързани с климата и биологичното разнообразие. 

Поглъщането на въглерод от горите, селскостопанските практики и технологичните решения ще играе все по-голяма роля за постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и ще се превърне в основен акцент на действията след това, когато ще бъдат необходими отрицателни емисии, за да се намали активно концентрацията на CO2 в атмосферата и да се стабилизира климатът. 

Устойчиви въглеродни цикли

През декември 2021 г. Комисията прие съобщението Устойчиви въглеродни цикли, в което се определя план за действия за разработване на устойчиви решения за увеличаване на поглъщанията на въглерод. 

В съобщението се подчертават няколко основни предизвикателства и се предлагат краткосрочни до средносрочни действия за справяне с тях. 

  • Въглеродно земеделие: до 2028 г. всеки управител на земя следва да има достъп до проверени данни за емисиите и поглъщанията, а улавянето на въглерод следва да подпомогне постигането на предложената цел за нетно поглъщане за 2030 г. от 310 млн. тона еквивалент на CO2 в сектора на земеползването, както е посочено в юлския пакет относно осъществяването на Европейския зелен пакт

  • Устойчив въглерод за промишлеността: до 2028 г. всеки тон CO2, уловен, транспортиран, използван и съхраняван от промишлеността, следва да се докладва и да се отчита неговият произход; до 2030 г. най-малко 20 % от въглерода, използван в продуктите, трябва да произхожда от устойчиви неизкопаеми източници; до 2030 г. 5 милиона тона CO2 трябва да се отстраняват годишно от атмосферата и да се съхраняват постоянно чрез технологични решения. 

Регулаторна рамка за сертифициране на поглъщанията на въглерод

Сега и в бъдеще трябва да увеличим поглъщанията на въглерод, било то в поземления сектор или в промишлеността. Подобряването на мониторинга, докладването и проверката на поглъщанията на въглерод е първата основна стъпка за осигуряване на стабилни пазари и регулаторни приложения на сертификатите за въглеродни емисии. Улавянето на въглероден диоксид чрез земеделски методи и промишлени проекти, с които понастоящем се инвестира в поглъщане на въглерод, следва да имат перспектива за бъдеща стабилна рамка за отчитане и сертифициране, която гарантира съпоставимост и признаване на започнатите вече на място действия. 

За тази цел Комисията предложи регулаторна рамка на ЕС за сертифициране на поглъщанията на въглерод. Рамката за сертифициране ще спомогне да се гарантира прозрачното идентифициране на улавянето на въглероден диоксид чрез земеделски методи и промишлените решения, които безспорно поглъщат устойчиво въглерода от атмосферата. 

Работата на Комисията по рамката за сертифициране се подкрепя от експертната група по поглъщането на въглерод