Skip to main content
Climate Action

Zmena klímy a vy

Zmena klímy sa týka nás všetkých a každý môže v tejto oblasti niečo podniknúť.

Naša planéta zažíva výraznú a rýchlejšiu zmenu klímy spôsobenú skleníkovými plynmi, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou.

Účinky sa prejavujú na všetkých kontinentoch a predpokladá sa, že budú čoraz intenzívnejšie, čo bude mať vážne dôsledky pre naše hospodárstva a spoločnosť.

Ak chceme zabrániť zväčšovaniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy a obmedziť vznik škôd, musíme prijať opatrenia na výrazné zníženie emisií skleníkových plynov a prispôsobenie sa zmenám, ku ktorým dochádza, prípadne ku ktorým bude dochádzať v budúcnosti.

Opatrenia v oblasti klímy majú mnohé výhody. Pomáhajú šetriť energiu, zlepšovať kvalitu ovzdušia, zabezpečovať dodávky energie a vytvárať rast a pracovné miesta.

EÚ bojuje proti zmene klímy prostredníctvom ambicióznych politík uplatňovaných v Únii a úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi.

Pri budovaní lepšej budúcnosti zohrávajú dôležitú úlohu všetky odvetvia hospodárstva a všetky súčasti spoločnosti. Každý môže prispieť svojou troškou!